10 marca 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Informujemy, że z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji przeciwdziałania narkomanii.

Sygnatariusze Porozumienia przygotowali materiał informacyjno-edukacyjny do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej. Obejmuje on:

  • Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych do współpracy z Policją i Państwową Inspekcją Sanitarną, jako ważnych partnerów w profilaktyce narkomanii;
  • Informację na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki, przygotowaną na podstawie opracowania „System rekomendacji programów profilaktycznych”;
  • Harmonogram działań w 2020 roku do realizacji Porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Wskazane powyżej materiały stanowią pomoc dla dyrektorów szkół i placówek w realizowaniu skutecznych działań z profilaktyki narkomanii i przedstawiają zakres możliwego wsparcia ze strony sygnatariuszy Porozumienia.

Załączniki

Ułatwienia dostępu