8 grudnia 2020

Rozliczenie z wykorzystania dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z § 4 umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu) zobowiązane są do przekazania Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, działającemu w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego rozliczenia z wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

Do rozliczenia dotacji, o którym mowa powyżej dołącza się:

  • zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego organu prowadzącego sporządzone zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;
  • dowody poniesienia wydatków, tj. kopie faktur/dokumentów księgowych lub innych dokumentów uzupełniających o wartości dowodowej równoważnej fakturom, do wysokości całkowitego kosztu realizacji zadania.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, przygotowane przez organ prowadzący należy przekazać w jednej, z niżej wymienionych form:
1) przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
2) przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
3) złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, to znaczy w skrzynce podawczej oznaczonej „Kuratorium Oświaty w Olsztynie” zlokalizowanej w przedsionku budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wejście od strony al. Marsz. J. Piłsudskiego.

Proszę o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej) rozliczenia z wykorzystania dotacji i zestawienia wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego (tj. zał. nr 2 i 3) na adres e-mail: zasadam@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do złożenia zbiorczego sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 31 marca 2021 r. (decyduje data wpływu).

Kontakt:
Marzena Zasada, e-mail: zasadam@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 300 (rozliczenie dotacji – jednostki samorządu terytorialnego),
Malwina Kamińska, e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 559 (rozliczenie dotacji – osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego),
Angelika Pouch, e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 446 (zbiorcze sprawozdanie organu z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu).

Z poważaniem,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Ułatwienia dostępu