4 marca 2021

Ocena efektywności systemu doradztwa zawodowego

Ocena efektywności systemu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wszystkich etapach edukacyjnych – konferencja on-line.

3 marca 2021 r. odbyła się konferencja, której organizatorem był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Otwarcia konferencji dokonał Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który w swoim wystąpieniu odniósł się do celu i roli doradztwa zawodowego w procesie podejmowania przez uczniów świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Zwrócił uwagę na długofalowość, spójność, celowość i systematyczność tych działań na każdym etapie kształcenia. Pan Kurator podziękował doradcom zawodowym powołanym do Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty za ich aktywność i efektywność pracy w Zespole. Na zakończenie wystąpienia Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podkreślił znaczenie i wpływ doradztwa zawodowego na budowanie przyszłości naszych uczniów oraz otaczającej nas rzeczywistości, kończąc swoje wystąpienie sentencją Non scholae, sed vitae discimus (łac. nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia).

Podczas spotkania przedstawione zostały cztery zagadnienia:

  1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w systemie edukacji– Agnieszka Jolanta Opaluch, wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego, doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
  2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole według obowiązującego prawa oświatowego – Janusz Tkaczow, doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
  3. Znaczenie diagnozy i ewaluacji w realizacji doradztwa zawodowego– Paweł Iwanowski, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego w Gołdapi, doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
  4. Sprawozdawczość z działań doradcy zawodowego jako element oceny efektywności realizacji doradztwa zawodowego – Joanna Górzyńska, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego w Działdowie.

W trakcie konferencji jej uczestnicy aktywnie włączali się w wydarzenie poprzez korzystanie z funkcji czatu. W wydarzeniu udział wzięło ok. 290 dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Ułatwienia dostępu