11 października 2021

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Przekazujemy w załączeniu wytyczne dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2, przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i  młodzieży oraz uczniom,[1] który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[2] z których wynika, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej
    w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  3. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

 Załączniki:

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego  w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury. 1 września 2021 r.

[1] zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2021 poz. 1082.

[2] Dz. U. 2021 poz. 861, z późn. zm.

Ułatwienia dostępu