27 stycznia 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Tabele monitoringowe

Szanowni Państwo

Starostowie Powiatów,

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin,

Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

 

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 prosimy organy prowadzące, które uzyskały wsparcie w 2021 r., o wypełnienie tabel monitoringowych:

dla placówek wychowania przedszkolnego – Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1;

dla szkół/bibliotek pedagogicznych – Tabela Monitoringowa. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.

Dane wpisujemy w poszczególne tabele dla każdej placówki osobno. Tabele wypełnia organ prowadzący w porozumieniu z beneficjentem docelowym (placówka wychowania przedszkolnego, szkoła, biblioteka pedagogiczna). Pomocą w wypełnianiu tabel monitoringowych służą załączone instrukcje oraz definicje wskaźników.

Wypełnione tabele należy przesłać w terminie do 15 lutego 2022 r. w postaci edytowalnych plików Excel na adres e-mail rsajkowski@ko.olsztyn.pl oraz w wersji papierowej na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

z dopiskiem: NPRC tabele monitoringowe

Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator

tel. 89 52 32 533, e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

__________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie (dalej: KO w Olsztynie).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 26 00.

2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Inspektor ochrony danych, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach organizacji Webinarium – wykład z cyklu Niepodległa.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8. W związku z przetwarzaniem przez KO w Olsztynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO).

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zapisania się na listę uczestników Webinarium – wykład z cyklu Niepodległa.

 

 

Załączniki