10 lutego 2022

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – Podział dotacji na rozdziały wg klasyfikacji budżetowej

 

Olsztyn, 10.02.2022 roku

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast

Starostowie Powiatów

Burmistrzowie Miast

Wójtowie Gmin

ZK.3146.3.1.2022.MM

Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.12.2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425), informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało podziału środków budżetu państwa
dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 rok.

Wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia w 2022 roku wynosi 1 506 zł.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej kwoty dotacji dla gminy i powiatu według wzoru (Załącznik nr 1).

W załączeniu przekazuję również Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami przyznanej dotacji, naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Załącznik nr 2).

Powyższą informację według załącznika nr 1 należy przesłać w terminie do dnia

  • 18.02.2022 roku.

w wersji elektronicznej (skan) na  adres: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

            Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Podział dotacji wychowania przedszkolnego z wyszczególnieniem
    na rozdziały klasyfikacji budżetowej w 2022 roku
  • Zał. nr 2 – Liczba uczniów w wieku do lat 5 (w tym liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego*) oraz kwota dotacji przedszkolnej przewidziana na 2022 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego..

Informacji udziela: Mateusz Marcinek tel. 89 52 32 383.

Warmińsko-Mazurski

Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki