18 lutego 2022

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2022 rok

Szanowni Państwo,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2022 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, zgodnie
z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.).

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca. Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego tj. 5% lub 10% muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku mniejszego wykorzystania będzie obowiązywał wkład własny 20%. Proszę również zauważyć, że kwoty naliczone przez MEiN na okres I-VI 2022 r. są bardzo wysokie.
Mając powyższe na uwadze, zanim Państwo potwierdzą naliczoną kwotę przez MEiN, proszę o dokładne przeanalizowanie realnego zapotrzebowania gminy i przemyślane zawnioskowanie kwoty dotacji, tak aby później nie zwracać niepotrzebnie pobranej dotacji.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (Załącznik 1). Wypełnioną tabelę wraz z podpisem proszę przesłać w terminie do dnia 25 lutego 2022 roku w wersji elektronicznej (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Podział środków na stypendia i zasiłki szkolne I-VI 2022) oraz tabelę dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2022 roku (Gminy wskaźniki 2022 r).

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

 

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki