16 marca 2022

Rządowy program „Aktywna tablica” 2022 – nabór wniosków

W związku z koordynowaniem i realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 2020-2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty informuje o kolejnej edycji Programu na rok 2022.

Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Programu zawarte są w:

– Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) – Link

– Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1602) – Link

Beneficjentami Programu w 2022 roku są:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019,
 2. szkoły ponadpodstawowe,
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych,
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych.

W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

– każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł,

– każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł,

– każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł,

– każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Harmonogram Programu w roku 2022:

 1. szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 maja 2022 r.,
 2. wniosek organu prowadzącego kierowany do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (złożenie wniosku – w Kuratorium Oświaty w Olsztynie) – do 30 maja 2022 r.,
 3. kwalifikacja wniosków przez Zespół powołany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – do 30 czerwca 2022 ,
 4. przekazanie przez wojewodę środków finansowych organom prowadzącym na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia 2022

Zasady składania wniosków:

 1. W przypadku zespołów szkół lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych należy wskazać konkretną szkołę, która wchodzi w skład zespołu lub SOSW (np. Szkoła Podstawowa ………… w Zespole Szkół ……………).
 2. Dyrektor szkoły w terminie do 15 maja 2022 r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie:

Wniosek A – maksymalna kwota wsparcia – 14 000 zł – szkoły wymienione w § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019 oraz szkoły ponadpodstawowe),

Wniosek B (pomoce) – maksymalna kwota wsparcia – 35 000 zł – szkoły wymienione w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia),

Wniosek C – maksymalna kwota wsparcia dla szkoły podstawowej – 35 000 zł lub w przypadku SOSW – 100 000 zł – szkoły wymienione w § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących).

 1. Organ prowadzący, po zweryfikowaniu wniosków szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych, występuje do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022 w terminie do 30 maja 2022 r. Wniosek składany jest w Kuratorium Oświaty w Olsztynie (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie).
 2. Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć:

a) zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego – załącznik nr 1.

Uwaga! W ww. zestawieniu znajdują się dwa oświadczenia organu prowadzącego szkołę/SOSW dotyczące:

– wysokości wkładu własnego,

– zobowiązania się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia.

W związku z powyższym nie trzeba już dołączać własnych oświadczeń.

b) oryginały lub kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wniosków dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz SOSW o udział w Programie,

c) aktualny wyciąg KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) bądź CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – dotyczy podmiotów nie będących jednostką samorządu terytorialnego.

Uwaga!

Proszę o przesłanie wypełnionych wniosków dyrektora szkoły (A, B lub C) i organu prowadzącego (wraz z załącznikiem nr. 1 tj. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie) w wersji edytowalnej (.xlsx) na adres: aktywnatablica@ko.olsztyn.pl

Elektroniczna wersja ww. wniosków nie musi być podpisana, zaś ich przesłanie odbywa się niezależnie od dokumentów, które zostaną złożone do Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 1. Organy prowadzące szkoły nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają kopię zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 2. Klasyfikacja budżetowa wskazywana w zestawieniu musi być uzgodniona z księgowością szkoły, na którą składany jest wniosek.
 1. Kompletne wnioski dyrektorów szkół oraz organu prowadzącego, podpisane przez upoważnione osoby, można składać:

a) osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica 2022”,

b) korespondencyjnie – przesyłając wniosek wraz z załącznikami na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica 2022”

c) poprzez platformę ePUAP – opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

8. Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej powinny zawierać:

a) pismo przewodnie organu prowadzącego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,

b) zeskanowane, w formie nieedycyjnej (PDF) kompletne wnioski szkół ubiegających się o dofinansowanie oraz wniosek organu prowadzącego wraz z załącznikami.

9. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku powinny być  podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.:

a) w przypadku gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym),

b) w przypadku powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym),

c) w przypadku osoby prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS bądź CEiDG),

d) w przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku, należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

10. Zgodnie z §3 ust. 3 ww. rozporządzenia wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
 2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo. Tym samym organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20% wartości całego zadania. Jeżeli  wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.  38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Sposób przekazania informacji o przyznaniu dofinansowania:

Wykaz szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego  w roku 2022 w odniesieniu do poszczególnych szkół i SOSW oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły i SOSW, zostanie publikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Wyjaśnienia dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w programie „Aktywna tablica” 2022 – zob.: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2022

KONTAKT

Kwestie merytoryczne:

Dariusz Człapiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

dczlapinski@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 533

Kwestie finansowe:

– wnioski składane przez JST:

Mateusz Marcinek, Zespół Księgowości – specjalista Kuratorium Oświaty w Olsztynie

mmarcinek@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

 

– wnioski składane przez osoby prawne inne niż JST, tj. stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne:

 

– Malwina Kamińska, Zespół Księgowości – specjalista

mkaminska@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 559

Pliki do pobrania:

 1. Wnioski dyrektora szkoły (A, B, C) oraz organu prowadzącego: Link
 1. Załącznik nr 1 – Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe wraz z oświadczeniami

Ułatwienia dostępu