16 marca 2022

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Informowanie Kuratorium Oświaty w Olsztynie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każda osoba, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Kuratorium Oświaty w Olsztynie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Do Kuratorium Oświaty w Olsztynie można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Do wystąpienia z wnioskiem ma prawo osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin zapewnienia dostępności

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Kuratorium Oświaty w Olsztynie niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Kuratorium Oświaty w Olsztynie niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i jednocześnie jest zobowiązane do zapewnienia dostępu alternatywnego oraz dołączenia uzasadnienia.

 

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 • przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

J. Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

 • złożyć osobiście w pokoju nr 382 (sekretariat) w godzinach od 7.30 do 15.30
 • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP
 • przesłać na adres: ko@ko.olsztyn.pl

 

Skarga na brak dostępności

W przypadku gdy Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, albo
 • w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności; skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia w którym upłynął odpowiednio termin o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów

Każdy ma prawo wystąpić do Kuratorium Oświaty w Olsztynie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Żądanie zawiera:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Kuratorium Oświaty w Olsztynie, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Kuratorium Oświaty w Olsztynie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, Kuratorium Oświaty w Olsztynie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

Złożenie żądania

Żądanie można:

 • przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

J. Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn,

 • złożyć osobiście w pokoju nr 382 (sekretariat) w godzinach od 7.30 do 15.30
 • przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP
 • przesłać na adres: ko@ko.olsztyn.pl

 

Skarga na brak dostępności

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Kuratorium Oświaty w Olsztynie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Załączniki

Informacja o braku dostępności
Data: 2022-03-16, rozmiar: 24 KB
Wniosek o zapewnienie dostępności
Data: 2022-03-16, rozmiar: 31 KB

Ułatwienia dostępu