12 kwietnia 2022

Dotacja podręcznikowa – wnioski o udzielenie dotacji na rok 2022

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

 

W związku z art. 55, art. 58 ust. 1 – 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 716) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Przypominam, że składając informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w części dotyczącej refundacji szkoły powinny podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych wydatków (z faktur) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

Załączniki dla JST (załącznik nr 4 i załącznik nr 5) oraz załączniki dla dyrektorów szkół (załącznik 1, załącznik 2 i załącznik 3) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności wraz z wprowadzonymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji oraz tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji stanowią załącznik niniejszego pisma.

Wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i załącznik nr 5o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie od 15 kwietnia do 5 maja 2022 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Załączniki

Wskaźniki
Data: 2022-04-12, rozmiar: 14 KB
załącznik 1
Data: 2022-04-27, rozmiar: 22 KB
załącznik 2
Data: 2022-04-27, rozmiar: 125 KB
załącznik 3
Data: 2022-04-12, rozmiar: 21 KB
załącznik 4
Data: 2022-04-27, rozmiar: 22 KB
załącznik 5
Data: 2022-04-27, rozmiar: 132 KB