13 lipca 2022

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień – grudzień 2022 rok

Szanowni Państwo,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2022 roku, uprzejmie proszę o przesłanie realnego zapotrzebowania gminy w podziale na:

Zapotrzebowanie na wrzesień – grudzień 2022 r. – bez uczniów z Ukrainy* (I część Załącznika 1)

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, zgodnie
z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.).

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca. Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego tj. 5% lub 10% muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku mniejszego wykorzystania będzie obowiązywał wkład własny 20%. Proszę również zauważyć, że kwoty naliczone przez MEiN na okres IX-XII 2022 r. są bardzo wysokie.
Mając powyższe na uwadze, zanim Państwo potwierdzą naliczoną kwotę przez MEiN, proszę o dokładne przeanalizowanie realnego zapotrzebowania gminy i przemyślane zawnioskowanie kwoty dotacji, tak aby później nie zwracać niepotrzebnie pobranej dotacji.

Zapotrzebowanie na wrzesień – grudzień 2022 r. – wyłącznie dla uczniów z Ukrainy* (II część Załącznika 1)

Wydatek gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy za okres od września do grudnia 2022 roku jest pokrywany w 100% w ramach Funduszu Pomocy (gmina nie wnosi wkładu własnego). Proszę o wskazanie w tabeli kwoty pozwalającej na sfinansowanie całkowitego kosztu zadania.

Sposób przekazania informacji o przyznaniu dofinansowania:

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (Załącznik 1). Wypełnioną tabelę wraz z podpisem proszę przesłać w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku w wersji elektronicznej (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Podział środków na stypendia i zasiłki szkolne IX-XII 2022) oraz tabelę dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2022 roku (Gminy wskaźniki 2022 r).

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

 

*uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 z późn. zm.).