19 sierpnia 2022

Dotacja podręcznikowa – aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji na rok 2022

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

W związku z art. 55, art. 58 ust. 1 – 10 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 i 885) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku, zwracam się do Państwa z prośbą o aktualizację informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki informuję, że wnioskowana kwota zwiększenia środków finansów z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekracza limit określony w ww. ustawie. W związku z powyższym, uprzejmie Państwa proszę o wnikliwe przeanalizowanie składanych przez szkoły wniosków o udzielenie dotacji celowej. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło w drugiej transzy jedynie część środków, o które wystąpiło Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Kolejna transza zostanie uruchomiona we wrześniu.

Przypominam, że dotacja udzielana jest na zakup:

  1. podręczników i materiałów edukacyjnych – przypadku klas III i VI
  2. materiałów ćwiczeniowych dla klas I-VIII

W przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. albo 2021 r., szkoły mogą wnioskować o dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych. Szkoła wypełniając wniosek powinna uwzględnić posiadane już niewykorzystane komplety podręczników i materiałów edukacyjnych, aby zapobiec wnioskowaniu o dodatkowe komplety, które już w odpowiedniej ilości znajdują się w szkole.

Proszę również o wykazywanie danego ucznia tylko w jednej pozycji załącznika w części dotyczącej podręczników i materiałów edukacyjnych, aby zapobiec „dublowaniu” się liczby uczniów objętych dotacją.

Dotacja może być wykorzystana również na pokrycie kosztów drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. W przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym można zakupić sprzęt lub oprogramowanie umożliwiające odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Przypominam, że w załączniku nr 5 należy wykazać wyłącznie uczniów, którzy będą korzystali z podręczników innych niż ogólne, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale korzystających z ogólnych podręczników należy wykazać w załączniku nr 4.

Przypominam również, że składając informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w części dotyczącej refundacji szkoły powinny podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych wydatków (z faktur) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. W załączonych do pisma wnioskach kwota refundacji jest liczona automatycznie do kwoty maksymalnej, zatem w przypadku mniejszego wydatku, proszę wprowadzić kwoty ręcznie. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

Załączniki dla JST (załącznik nr 4 i załącznik nr 5) oraz załączniki dla dyrektorów szkół (załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności wraz z wprowadzonymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji oraz tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji stanowią załącznik niniejszego pisma.

Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja przekazana przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, należy zwrócić w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji kwotę dotacji równą różnicy między kwotą przekazaną, a kwotą wynikającą z aktualizacji (art. 58 ust. 10 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Po dokonaniu zwrotu należy niezwłocznie przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie potwierdzenie przelewu (dołączyć do aktualizacji lub wysłać drogą mailową na rklonowski@ko.olsztyn.pl). Zwrotu należy dokonać na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000 (w tytule przelewu należy podać odpowiedni rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej tzn. 80153 § 2010/2110/2210). Proszę o terminowe zwroty.

Wypełnione aktualizacje wniosków (załącznik nr 4 i załącznik nr 5) o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Osoba do kontaktu:
Rafał Klonowski
email: rklonowski@ko.olsztyn.pl
tel. 89 52 32 383

Załączniki:
Załącznik nr 1 2022
Załącznik nr 2 2022
Załącznik nr 3 2022
Załącznik nr 4 2022
Załącznik nr 5 2022
Wskaźniki