13 października 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2023 r.

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
oraz Dyrektorzy przedszkoli, szkół i bibliotek pedagogicznych
województwa warmińsko-mazurskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. 2021 poz. 1675), dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych starający się o wsparcie finansowe na rok 2023 występują do organu prowadzącego placówkę w terminie do 31 października 2022 r. z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
Organy prowadzące składają wnioski do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do 20 listopada 2022 r.
ZŁOŻENIE WNIOSKU
1. Kompletne wnioski organów prowadzących należy składać:
– za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
z dopiskiem na kopercie „NPRC 2023”, lub

– w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (wniosek oraz załącznik muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) – na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie, lub
– osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Olsztyn, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 382 (piętro III).
2. Wniosek wraz z załącznikiem, zarówno w tradycyjnej wersji papierowej jak i przesyłanej za pośrednictwem ePUAP-u, muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

3. Formularze do pobrania: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

a) Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego.
b) Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej.
c) Wniosek organu prowadzącego.
d) Załącznik do wniosku dla organów prowadzących. Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe.
e) Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców Priorytetu 3 NPRCz 2.0.

4. Pomocne strony internetowe:
a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 https://nprcz.pl/
b) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego

UWAGA:
1. Oryginał wydrukowanej i podpisanej Klauzuli informacyjnej dla Wnioskodawców Priorytetu 3 pozostaje w siedzibie organu prowadzącego w dokumentacji programu. Skan Klauzuli należy przesłać na adres e-mail:  rsajkowski@ko.olsztyn.pl)

2. Na ww. adres mailowy należy obowiązkowo przesłać elektroniczną wersję załącznika do wniosku organu prowadzącego – Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe (edytowalny plik excel).

Kontakt:
Ryszard Sajkowski, wizytator
Tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu