14 listopada 2022

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo
Organizatorzy zawodów
 wiedzy, artystycznych i sportowych

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 oraz koniecznością  podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, informuję, że obowiązuje Państwa wzór formularza – wniosek  o umieszczenie zawodów w tymże wykazie. Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy zatem dokonywać do 31 stycznia 2023 r. wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku. Przez zawody rozumie się różnego rodzaju formy współzawodnictwa m.in.: konkursy, zawody sportowe, rozgrywki, przeglądy, turnieje, mistrzostwa.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, indywidualnie ocenia cele/założenia zawodów w zakresie  kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie wskazuję, że regulaminy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych powinny uwzględniać następujące kryteria:

  1. powszechną dostępność uczestnictwa w zawodach, gwarantującą jednakowy dostęp wszystkim zainteresowanym uczniom, na jednolitych zasadach;
  2. gwarancję bezpłatnego udziału uczestników;
  3. poszczególne etapy zawodów powinny umożliwiać objęcie swoim działaniem jak największej liczby uczniów;
  4. zawody powinny być organizowane przy udziale szkoły, za zgodą jej dyrektora.

Pismo przewodnie oraz wypełniony według powyżej wskazanego wzoru wniosek należy przesyłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub e-mailem: ko@ko.olsztyn.pl.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, email: mpiskorska@ko.olsztyn.pl,  tel. 89 52 32 413.

Podstawa prawna: art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – zawody

Ułatwienia dostępu