19 grudnia 2022

Informacja w sprawie orderów i odznaczeń państwowych – 2023 r.

Informacja w sprawie orderów i odznaczeń państwowych – 2023 r.

 

 

     Szanowni Państwo

     Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

     Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

     Wójtowie Gmin,

     Dyrektorzy szkół i placówek

     województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

Informuję, że w 2023 roku termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które wręczane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa 27 stycznia 2023 r. (uznawana data nadania przesyłki pocztowej).

      Dostarczona do Kuratorium Oświaty w Olsztynie dokumentacja tej sprawy powinna
składać się z:

 

 1. pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych do orderu lub odznaczenia, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora);

 

 • w przypadku Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi: wniosku dot. kandydata, przygotowanego na obowiązkowym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu (jedna kartka) – załącznik nr 1 (wzór),

 

 • w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę – wniosku dot. kandydata, przygotowanego na obowiązkowym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu (jedna kartka) – załącznik nr 2 (wzór),

 

 1. zapytania o udzielenie informacji o osobie wypełnionego komputerowo w punktach od 1 do 11 oraz 12.1 (wymagana do wpisania data wystawienia: 21.03.2023 r.)
  załącznik nr 3 (wzór)
  ,

 

Uwaga: prosimy samodzielnie nie zwracać się do Krajowego Rejestru Karnego (KRK);

     

 1. podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 4.

Jednocześnie przypominam Państwu zasady przyznawania orderów i odznaczeń państwowych zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

 

 1. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, zwłaszcza poprzez: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:
 • klasa I – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

 1. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
 • I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,
 • II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
 • III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi.

 

 1. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medal ten dzieli się na trzy stopnie:
 • I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę (nadawany po 30 latach pracy zawodowej),
 • II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (nadawany po 20 latach pracy zawodowej),
 • III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (nadawany po 10 latach pracy zawodowej).

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

 

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących – z prośbą o umożliwienie dyrektorom placówek składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. Dyrektorów placówek proszę o składanie wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem organów prowadzących, po uprzednim uzgodnieniu z nimi swojego zamiaru. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW do orderów i odznaczeń również drogą elektroniczną, na adres email: den@ko.olsztyn.plzałącznik nr 5 (wzór).

Wnioski winny być dostarczone do  Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn nie później niż do dnia 27 stycznia 2023 r. W razie wysłania decyduje data nadania w placówce pocztowej.

UWAGI FORMALNE

Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.

W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień.

Komisja zwraca uwagę na częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 32-letnim stażem pracy). Ponadto, Komisja zauważa także tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi należy wskazać szczególne działania osoby, wykraczające poza jej obowiązki służbowe, z wyszczególnieniem zasług przynoszących znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne zawarte we wniosku odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRK) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, daty urodzenia, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych (dotyczy także mężczyzn) oraz nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRK) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach, ani ustalonego rozmiaru czcionki – minimum 10 pkt.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

 1. jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski (dyrektorów szkół/placówek, organów prowadzących) – dot. rubryki nr 19 (lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 2. organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (Minister Edukacji i Nauki) – dot. rubryki nr 20 (lub nr 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 3. organów wnioskujących (Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty) – dot. rubryki nr 21 (lub nr 22 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

Ponadto, organ wypełniając wniosek, powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia nadane przez Prezydenta RP: np. Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i  odznaczenia: np. Medale Komisji Edukacji Narodowej).

 

Wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

 

Przed złożeniem wniosku proszę o poinformowanie kandydata, że nie ma możliwości odebrania orderu lub odznaczenia inaczej, aniżeli osobiście podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, bądź innej uroczystości dedykowanej temu celowi.

 

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno-Prawny) – adres e-mail: mpiskorska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 413.

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1031),
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r.
  w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
  i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. nr 277
  2743 ze zm.),
 • ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1709 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1025 ze zm.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1 ze zm.).

Ułatwienia dostępu