9 marca 2023

„Kasa dla asa”- program stypendialny dla uczniów techników i szkół branżowych

 

Trwa rekrutacja do I edycji programu stypendialnego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pn. „Kasa dla asa”. Celem programu jest wsparcie finansowe wyróżniających się uczniów, w celu realizacji ich aspiracji edukacyjnych. Jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł mogą otrzymać uczniowie szkoły branżowej I lub Il stopnia oraz technikum, którzy:

  • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) na zakończenie I semestru roku szkolnego 2022/2023
  • uzyskali ocenę z zachowania nie niższą niż dobra
  • odbyli praktykę zawodową lub staż u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

 

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy złożyć wniosek składający się z następujących elementów:

  • czytelnie podpisanego podania o przyznanie stypendium
  • kwestionariusza osobowego
  • dokumentów potwierdzających inne wybitne osiągnięcia (w tym przyznane dotychczas wyróżnienia, stypendia naukowe lub nagrody finansowe związane z kształceniem zawodowym lub technicznym)
  • wskazania miejsca i czasu odbycia praktyk zawodowych lub stażu u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji (lista przedsiębiorców na stronie W-MSSE we wniosku)
  • rekomendacji wychowawcy/nauczyciela/instruktora
  • oświadczenia ucznia lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osób małoletnich) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do procesu stypendialnego oraz o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w celach promocyjno-marketingowych.

 

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do 31 marca 2023 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn (godziny pracy W-MSSE S.A.: 7.30 – 15.30) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

 

Więcej informacji na temat programu oraz formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej: https://www.wmsse.com.pl/kasadlaasa