1 czerwca 2023

Realizacja procedury „Niebieskie Karty”

Informujemy, że na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie2 dostępne są materiały instruktażowe, które mogą ułatwić realizację zadań przewidzianych procedurą „Niebieskie Karty”.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie sposób postępowania reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje katalog podmiotów nie tylko uprawnionych, ale jednocześnie zobowiązanych do reagowania w sytuacjach powzięcia, w toku wykonywania czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele oświaty, tak jak przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji i ochrony zdrowia, są zobligowani do podejmowania i realizowania działań, w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”.

Dlatego też, podjęcie informacji o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie przez przedstawiciela oświaty powinno skutkować wypełnieniem formularza „Niebieska Karta – A”. Należy jednak zaznaczyć, że czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury wobec dziecka, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Z uwagi na wagę problemu wszelkie działania w ramach wspomnianej procedury muszą być podejmowane bez zbędnej zwłoki i nie wymagają zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Za podstawę skuteczności działań w związku z występowaniem przemocy w rodzinie przyjęto interdyscyplinarną współpracę podmiotów.

Ułatwienia dostępu