15 stycznia 2024

Informacja w sprawie Medali Komisji Edukacji Narodowej – 2024 r.

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin,

Dyrektorzy szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję, że w 2024 roku termin składania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej, które wręczane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej, upływa 16 lutego 2024 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

 1. pisma przewodniego zawierającego nazwisko(a) kandydata(ów) proponowanego(ych) do Medalu(i) Komisji Edukacji Narodowej,
 2. wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu – maksymalnie jedna kartka A4 (załącznik nr 1),
 3. podpisanych przez kandydata: klauzul informacyjnych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

Jednocześnie informuję, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

 1. autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
 2. nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
 3. autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
 4. nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
 5. działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
 6. wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej
  w zakresie oświaty i wychowania,
 8. innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły
– z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty
w Olsztynie za Państwa pośrednictwem. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW również drogą elektroniczną, na adres email: den@ko.olsztyn.plzałącznik nr 3.

UWAGI FORMALNE opracowane na podstawie najczęściej występujących błędów w składanych wnioskach:

 1. Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania
  i sposobu noszenia.
 2. W rubryce nr 7 (przy podpisie) należy przystawić:
 • pieczątkę nagłówkową/adresową szkoły z pełnymi danymi oraz pieczątkę imienną dyrektora szkoły
  – w przypadku wniosku dla nauczyciela,
 • pieczątkę nagłówkową/adresową organu prowadzącego z pełnymi danymi oraz pieczątkę imienną osoby odpowiedzialnej za ścisłość danych zawartych we wniosku – w przypadku wniosku dla dyrektora.
 1. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne, szczególne zasługi kandydata. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie z uwzględnieniem dat realizowanych zadań i osiągnięć. Na początku uzasadnienia, w punkcie 8 wniosku, proszę umieścić informację o stażu pracy kandydata – łącznie oraz
  w danej placówce.
 2. W przypadku kandydatury nauczyciela wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zgodnie z 70 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. Fakt ten należy potwierdzić w ostatnim zdaniu uzasadnienia zapisem: „Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę)”. Opinia rady pedagogicznej musi być aktualna – z bieżącego roku kalendarzowego.
 3. Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie.
 4. Rubrykę nr 9 (Organ przedstawiający…) wypełnia Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 5. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki (minimum 10 punktów).
 6. Wniosek winien być sporządzony w jednym obustronnie zadrukowanym egzemplarzu – maksymalnie jedna kartka A4.

Wnioski winny być dostarczone do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn nie później niż do dnia 16 lutego 2024 r. W razie wysłania decyduje data nadania w placówce pocztowej.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno-Prawny) – adres e-mail: den@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 413.

 

Podstawa prawna:

 1. 51 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze. zm.),
 2. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 nr 99, poz. 1073 ze zm.).

Ułatwienia dostępu