4 kwietnia 2024

Informacja w sprawie składania wniosków o przyznanie w 2024 roku nagrody Ministra Edukacji oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Informuję, że w 2024 roku termin składania wniosków o przyznanie:

 • nagrody Ministra Edukacji upływa 17 maja 2024 r.,
 • nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 21 czerwca 2024 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

 1. pisma przewodniego zawierającego nazwisko (nazwiska) kandydata (kandydatów) proponowanego (proponowanych) do nagrody Ministra Edukacji lub nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora),
 2. wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku
  w jednym, dwustronnie zadrukowanym egzemplarzu (jedna kartka): załącznik nr 1 (dotyczy nagrody Ministra Edukacji), albo załącznik nr 2 (dotyczy nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty),
 3. podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: załącznik nr 3.

Proszę o niezszywanie wniosku z klauzulą.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

 1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
 2. posiada wyróżniającą ocenę pracy,
 3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym
  w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

  1. kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub,
  2. rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
  3. działań innowacyjnych, lub
  4. pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
  5. współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
  6. działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Proszę o dochowanie należytej staranności przy wypełnianiu wniosków. Wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Przypominam, że zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rada pedagogiczna opiniuje w szczególności wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty w Olsztynie za Państwa pośrednictwem. W przypadku dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy o przekazywanie listy kandydatów także drogą elektroniczną na adres e-mail: mpiskorska@ko.olsztyn.pl, załącznik nr 4.

Wnioski powinny być dostarczone do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn we wskazanych powyżej terminach. W razie przesyłania wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, numer telefonu 89 52 32 413.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciel,
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Załączniki

Ułatwienia dostępu