7 lutego 2024

Wychowanie Przedszkolne – Podział dotacji na rozdziały wg klasyfikacji budżetowej

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

 

ZK.3146.3.1.2024.MM

Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 123), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2703) informuję, że Ministerstwo Edukacji dokonało podziału środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 rok.

Wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia w 2024 roku wynosi 3 968,81 zł.

Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej (tj. kwoty 3.968,81 zł, ustalonej zgodnie z art. 27 ustawy  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. z 2024 r. poz. 123)) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5 w placówkach wychowania przedszkolnego:

  • prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,
  • dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym

Kwota dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego ustalona została na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2023 roku (raport wygenerowany 2 lutego 2024 r. (z uwzględnieniem korekt wprowadzonych do 1 lutego 2024 r.), pomniejszonej o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówek wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 19 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, przy naliczaniu i podziale dotacji w roku 2024, nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, objętych wychowaniem przedszkolnym.

Zgodnie z art. 27 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, kwotę roczną dotacji w roku 2024, ustala się jako zaokrąglony w dół do pełnych groszy, iloraz limitu wydatków na ten rok budżetowy, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji. Kwota roczna dotacji na 2024 rok (3 968,81 zł) wzrośnie w stosunku do kwoty z 2023 roku (1 607,35 zł) o 2 361,46 zł, tj. o 147%. W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału wszystkich środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji na rozdziały klasyfikacji budżetowej dla gmin i powiatów według wzoru (załącznik nr 1). W załączniku na dole widoczne są zakładki stosowane dla gmin i powiatów.

W załączeniu przekazuję również Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami przyznanej dotacji, naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji (załącznik nr 2).

Powyższą informację według załącznika nr 1 należy przesłać w terminie do dnia

  • 15.02.2024 roku.

w wersji elektronicznej (skan) na adres: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Załączniki:

Informacji udziela: Mateusz Marcinek tel. 89 52 32 383.

Ułatwienia dostępu