29 lutego 2024

Stypendia i zasiłki szkolne – zapotrzebowanie na okres styczeń-czerwiec 2024 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczących zapotrzebowania na środki dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. zgodnie z załączonym wzorem tabeli (Załącznik 1).

Na mocy art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, z późn. zm.) wysokość wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca. Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego tj. 5% lub 10% muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku mniejszego wykorzystania będzie obowiązywał wkład własny 20%. Tabela dotycząca wskaźników dochodowości na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach znajduje się w załączeniu.

Skan wypełnionej i podpisanej tabeli (Załącznik 1) proszę przesłać w terminie do dnia 11 marca 2024 r. na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

Załącznik 1

Gminy wskaźniki 2024 r

Ułatwienia dostępu