29 lutego 2024

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – organy prowadzące ze wsparciem finansowym w 2024 r.

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji,
Dyrektorzy Bibliotek Pedagogicznych, Szkół i Placówek Wychowania Przedszkolnego

Uprzejmie informuję, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęło 114 wniosków organów prowadzących dla 309 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2024.

Stosownie do § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. (Dz.U z 2021 poz. 1675 ze zm.) Zespół ds. oceny wniosków organów prowadzących przedłożył Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty ocenę formalną i merytoryczną wniosków organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego 90 organom prowadzącym dla 197 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 1 159 500, 00 zł. Tym samym wsparcie finansowe otrzymuje 68 placówek wychowania przedszkolnego (kwota: 169 500, 00 zł), 128 szkół (kwota: 987 000, 00 zł), 1 biblioteka pedagogiczna (kwota: 3 000, 00 zł).

Przypominamy, że zgodnie z § 11 ust. 9-10 przywołanego wyżej Rozporządzenia, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia oraz realizują działania informacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Także odrębnie placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych informację o udzielonym im wsparciu finansowym.

Umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących.

 

        Jolanta Weronika Skrzypczyńska

p.o. Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty

 

Załącznik:

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne ze wskazaniem kwot udzielonego wsparcia finansowego

Ułatwienia dostępu