12 marca 2024

Wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

 1. podstawa prawna:

  • artykuł 15 ustęp 1 oraz artykuł 13 ustęp 6 punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
  • artykuł 15 ustęp 2 oraz artykuł 14 ustęp 3 punkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i z dnia 14 września 2023 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 2. wymagane dokumenty:

  • wniosek dyrektora szkoły – formularz B,
  • dokumenty potwierdzające podjęcie działań zmierzających do pozyskania nauczyciela
   z kwalifikacjami:
  • wydruk informacji zamieszczonej na stronie ofertypracy.edu.pl („Informacja
   o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty”), innego ogłoszenia,
  • informacja z właściwego miejscowo urzędu pracy, iż w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie figurują nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia na wskazanym stanowisku (oryginał dokumentu),
  • inne dokumenty:
  • w przypadku gdy osoba rozpoczęła lub kontynuuje studia – zaświadczenie
   z uczelni.
 3. miejsce złożenia dokumentów:

  • wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
   aleja Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn – za pośrednictwem poczty lub osobiście
   w pokoju nr 382 (sekretariat),
  • wniosek wraz z załącznikami można również przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP; wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;
 4. termin złożenia dokumentów:

  • wnioski mogą być składane przez cały rok szkolny,
  • wnioski na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem na rozpoczynający się rok szkolny należy składać po 1 sierpnia;
 5. termin załatwienia sprawy:

  • jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku;
 6. informacje dodatkowe:

  • w uzasadnionym przypadku wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, może złożyć dyrektor przedszkola publicznego lub niepublicznego,
  • w uzasadnionym przypadku wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, może złożyć dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej,
  • uzasadnienie do wniosku powinno zawierać wskazanie potrzeby zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem, opis działań podjętych przez dyrektora w celu pozyskania nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami oraz wyjaśnienie przyczyny niezatrudnienia nauczyciela, który zgłosił się w odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną na stronie ofertypracy.edu.pl lub figuruje w ewidencji urzędu pracy,
  • treść ogłoszenia musi być zgodna  z rozporządzeniem Ministra Edukacji i z dnia
   14 września 2023 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
   od nauczycieli,
  • wniosek należy złożyć po wygaśnięciu ofert pracy,
  • zgoda wydawana jest na okres wskazany przez wnioskodawcę, jednak nie dłużej niż na dany rok szkolny, w którym złożono wniosek,
  • osobę niebędącą nauczycielem zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej; organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości,
  • w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego również stosuje się przepisy dotyczące zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego;
 7. formularz do pobrania:

  • formularz B – wniosek dyrektora szkoły/przedszkola.

Załączniki

Ułatwienia dostępu