12 marca 2024

Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska

 1. podstawa prawna:

  • artykuł 10 ustęp 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 2. wymagane dokumenty:

  • wniosek dyrektora szkoły – formularz A,
  • dokumenty potwierdzające podjęcie działań zmierzających do pozyskania nauczyciela
   z kwalifikacjami:

   • wydruk informacji zamieszczonej na stronie ofertypracy.edu.pl („Informacja
    o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty”),
   • informacja z właściwego miejscowo urzędu pracy, iż w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie figurują nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia na wskazanym stanowisku (oryginał dokumentu),
  • inne dokumenty:
   • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela,
   • w przypadku gdy nauczyciel rozpoczął lub kontynuuje studia – zaświadczenie
    z uczelni;
 3. miejsce złożenia dokumentów:

  • wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
   aleja Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn – za pośrednictwem poczty lub osobiście
   w pokoju nr 382 (sekretariat),
  • wniosek wraz z załącznikami można również przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP; wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;
 4. termin złożenia dokumentów:

  • wnioski mogą być składane przez cały rok szkolny,
  • wnioski na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji na rozpoczynający się rok szkolny należy składać po 1 sierpnia;
 5. termin załatwienia sprawy:

  • jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku;
 6. informacje dodatkowe:

  • wniosek o zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska należy złożyć w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym
   w trakcie roku szkolnego, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje,
  • uzasadnienie do wniosku powinno zawierać wskazanie potrzeby zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska, opis działań podjętych przez dyrektora w celu pozyskania nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami oraz wyjaśnienie przyczyny niezatrudnienia nauczyciela, który zgłosił się w odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną na stronie ofertypracy.edu.pl lub figuruje w ewidencji urzędu pracy,
  • treść ogłoszenia musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
   z dnia 14 września 2023 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
   od nauczycieli,
  • wniosek należy złożyć po wygaśnięciu ofert pracy,
  • wniosek mogą składać wyłącznie dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek,
   dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego,
  • zgoda wydawana jest na okres wskazany przez wnioskodawcę, jednak nie dłużej niż na dany rok szkolny, w którym złożono wniosek,
  • do nauczycieli zatrudnionych na podstawie artykułu 10 ustęp 9 ustawy Karta Nauczyciela nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego,
   a dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele początkujący;
 7. formularz do pobrania:

Załączniki

Ułatwienia dostępu