14 marca 2024

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

Przedstawiciele organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe
w województwie warmińsko-mazurskim

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 25 stycznia 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. 2024 poz. 91).

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Wnioski na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 mogą składać:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 3. osoby fizyczne

– będące organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej, z tym że ze wsparcia w Programie są wyłączone szkoły lub szkoły filialne, w których dofinansowano realizację zadań na podstawie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287). 

Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

 1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
 2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
 3. stworzenie nowych stołówek szkolnych;
 4. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe może zostać udzielone wyłącznie na realizację jednego z zadań, o których mowa powyżej.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

 • 80 000 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, stworzenie nowych stołówek szkolnych;
 • 25 000 zł – na wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia wydatki ponoszone z dotacji w ramach realizacji zadania objętego wsparciem finansowym, stanowią wydatki bieżące organów prowadzących.

Organ prowadzący szkołę występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2024 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

 • wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
 • w przypadku osób prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego, osób fizycznych należy dołączyć kserokopię wpisu do ewidencji szkół.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w jednej z niżej wymienionych form:

 1. przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
 2. przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
 3. złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,
  382 (sekretariat) 10-959 Olsztyn.

 Wersję elektroniczną załącznika „Wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego” (plik Excel – wersja edytowalna nie fotografie, skany) proszę przesłać na adres: apouch@ko.olsztyn.pl.

Formularz wniosku oraz załącznik do wniosku – wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest publikowany na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: (według ścieżki Ministerstwo Edukacji Narodowej>Co robimy>Oświata i wychowanie>Programy i projekty „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”).

Przypominam, że organ prowadzący weryfikuje dane przekazane przez szkoły pod względem ich prawidłowości i kompletności i nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu szkół, które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową, środki finansowe przydzielane są szkole ze względu na jej typ (szkoła podstawowa), nie ma natomiast możliwości przydzielenia środków finansowych na zespół czy inną jednostkę złożoną. Zwracam Państwa szczególną uwagę na wpisanie we wniosku nazwy szkoły podstawowej, a nie np. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (w którego jest strukturach).

Wypełniając wniosek w części dotyczącej kalkulacji kosztów realizacji zadania, nie należy dzielić kosztów jednego urządzenia na kilka pozycji kosztorysowych.

Poniżej przykłady wyposażenia, które powinny stanowić jedną pozycję w kalkulacji kosztów.

 • szatkownica + zestaw tarcz ze stojakiem do szatkownicy;
 • obieraczka do ziemniaków + saturator do obieraczki;
 • piec konwekcyjno parowy + wyposażenie pieca;
 • piec konwekcyjno parowy + sonda rdzeniowa na potrzeby pieca;
 • piec konwekcyjno parowy + osprzęt do pieca;
 • zmywarko wyparzacz + panel sterujący do zmywarko-wyparzacza + podstawa do zmywarko-wyparzacza;
 • patelnia elektryczna + podstawa do patelni;
 • szatkownica do warzyw + zestaw tarcz;
 • piec konwekcyjno parowy + kompletny system mycia pieca + system sterowania pracą pieca+ sonda 6-punktowa potrawy + oświetlenie komory + moduł programów pieczenia;
 • zmywarka + podstawa do zmywarki + zmiękczacz wody;
 • zmywarko-wyparzacz + uzdatniacz wody do zmywarki;
 • piec konwekcyjno-parowy + podstawa do pieca + zmiękczacz wody + zestaw prysznica do pieca;
 • piec konwekcyjno parowy + podstawa do pieca + zmiękczacz wody do pieca + sonda temperatury do pieca + system myjący do pieca;
 • zmywarko-wyparzacz + akcesoria do zmywarki + zmiękczacz;
 • piec konwekcyjno parowy + zestaw montażowy;
 • piec konwekcyjno parowy + podstawa pieca + oprogramowanie pieca + system myjący piec.

Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów, nie podlega ocenie pod względem merytorycznym.

Szczegóły założeń rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt:

 • Angelika Pouch, e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 446 (kwestie merytoryczne),
 • Marzena Zasada, e-mail: zasadam@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 300 (kwestie finansowe),
 • Malwina Kamińska, e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 559 (kwestie finansowe – informacje dla osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego, osób fizycznych).

p.o. Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Jolanta Skrzypczyńska

Ułatwienia dostępu