5 kwietnia 2024

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2024 – konkurs na najlepsze wydarzenie

W piątek 5 kwietnia 2024 roku odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Organizatorem poszczególnych wydarzeń w ramach DNTE może być publiczne lub niepubliczne przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub placówka w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

DNTE odbędzie się w godzinach 8:30 – 16:00 lub w godzinach określonych przez organizatora wydarzenia.

Celem DNTE jako inicjatywy Ministerstwa Edukacji i kuratorów oświaty jest popularyzowanie skutecznego i właściwego (uzasadnionego metodycznie) wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Ogólnopolska inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji oraz kolejnej edycji programu „Aktywna tablica” w roku 2024, odbędzie się 5 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu oraz w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Pani Katarzyny Lubnauer.

Warunki uczestnictwa w DNTE

Zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w 2024 roku oraz „Konkursu na najciekawszą relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji”, organizator wydarzenia deklaruje swój udział w DNTE do 15 kwietnia 2024 roku poprzez rejestrację wydarzenia za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI 2024 (men.gov.pl)

Konkurs na najlepsze wydarzenie – warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie biorą udział szkoły/placówki, które dokonały zgłoszenia za pomocą powyższego formularza rejestracyjnego.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:
 1. przedszkola,
 2. szkoły podstawowe, w szczególności w zakresie wykorzystania w procesie kształcenia sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
 3. szkoły ponadpodstawowe lub placówki w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Konkurs jest dwuetapowy:

 1. etap I – wojewódzki,
 2. etap II – centralny.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
 1. zgłoszenie przez przedszkole, szkołę/placówkę organizacji wydarzenia DNTE zgodnie z § 2 Regulaminu Konkursu,
 2. zorganizowanie przez przedszkole, szkołę/placówkę wydarzenia, jakim jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji
 3. przygotowanie przez przedszkole, szkołę/placówkę relacji z wydarzenia DNTE (zwaną dalej „Relacją”) za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem: zpe.gov.pl
  • Relację przygotowuje na swoim koncie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
   nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki będącej organizatorem
   wydarzeń.
  • Relacja może zawierać obiekty multimedialne i interaktywne.
  • Relacja ma być wolna od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz treści powszechnie uznawane za obraźliwe. Relacja niespełniająca tego kryterium nie zostanie wzięta pod uwagę w Konkursie.
 4. dokonanie zgłoszenia do Konkursu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 30 kwietnia 2024 r. (dokonuje wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel) poprzez przesłanie na adres e-mailowy: dnte@ko.olsztyn.pl linku do Relacji, wraz z metryczką zawierającą:
  1. pełną nazwę przedszkola, szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu Konkursu,
  2. adres przedszkola, szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
  3. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora przedszkola, szkoły/placówki,
  4. imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji,
  5. adres mailowy do Relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Kontakt

Dariusz Człapiński

Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załączniki

Ułatwienia dostępu