9 kwietnia 2024

Informacja na temat kursów kwalifikacyjnych w zakresie uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej zapytaniami dotyczącymi oferowanych przez różne podmioty kursów kwalifikacyjnych, których ukończenie ma „umożliwiać uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela” uprzejmie informuję o obowiązujących przepisach, regulujących kwestię prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli:

Możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045 oraz z 2021 r., poz. 1601).

Kursy kwalifikacyjne mogą być prowadzone wyłącznie w  zakresie wymienionym  w  § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, tj.  w zakresie:

  • przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
  • pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
  • wychowania do życia w rodzinie;
  • zarządzania oświatą.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego organizator kursu (akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli) wydaje jego uczestnikowi świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Nie jest możliwe prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z innego zakresu niż wskazany powyżej i przez inne jednostki niż akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli.

 Tylko kursy kwalifikacyjne prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli umożliwiają nabycie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2102).

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich z innego zakresu niż ten, który jest określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, mogą te kwalifikacje uzyskać wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego.

Wykaz akredytowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty placówek doskonalenia nauczycieli znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce: Załatwianie spraw/Akredytacja.

Ułatwienia dostępu