25 kwietnia 2024

Badanie ankietowe w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN), na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przystępuje w kwietniu tego roku do badania ankietowego w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Badanie to stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou (Rada Europy). W programie obok Polski uczestniczy ponad 40 krajów europejskich.

Badanie ESPAD stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Center of Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nation Office on Drugs and Crime – UNODC) w zakresie Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków (Global Assessment Program on Drug Abuse – GAP), wyniki ESPAD są bowiem przekazywane do tych instytucji na potrzeby monitorowania problemu narkotyków w Europie oraz w skali światowej.

IPIN zwrócił się do Ministra Edukacji o upowszechnienie wśród wszystkich szkół ponadpodstawowych informacji o badaniach oraz o instytucjach je realizujących. Szkoły zostaną wylosowane, a badanie obejmie dwie kohorty: uczniów pierwszych oraz trzecich klas szkół ponadpodstawowych. Jednostką losowania będzie klasa szkolna. MEN przekazał bazę szkół ponadpodstawowych wygenerowaną z SIO.

W związku z powyższym informuję Państwa o tym badaniu, a także przypominam o konieczności spełnienia  następujących warunków:

  • związanych z realizacją art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2026 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)
  • 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
    i placówkach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).
  • pozyskania na badanie zgody rodziców uczniów niepełnoletnich oraz zgody uczniów pełnoletnich.

Ze względu na fakt, że ww. badania są prowadzone systematycznie, według wystandaryzowanej metody oraz w tym samym czasie, ich wyniki umożliwiają dokonywanie nie tylko porównań międzynarodowych, ale także śledzenie trendu w Polsce. Informacja o skali problemu w 2024 r. pozwoli, we współpracy międzysektorowej, na adekwatne ustalenie kierunku działań profilaktycznych w tym obszarze.

 

Jolanta Weronika Skrzypczyńska

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu