8 lipca 2024

Stypendia i zasiłki szkolne – zapotrzebowanie na okres wrzesień-grudzień 2024 r

Szanowni Państwo,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczących zapotrzebowania na środki dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2024 r. zgodnie z załączonym wzorem tabeli (Załącznik 1). Na mocy art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754) wysokość wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca. Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego (tj. 5% lub 10%) muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku mniejszego wykorzystania będzie obowiązywał wkład własny 20%. Tabela dotycząca wskaźników dochodowości na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach znajduje się w załączeniu.

Powyższą informację proszę sporządzić zgodnie z załączoną tabelą i przesłać w terminie do 19 lipca 2024 r. do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki ePUAP (/006473260/SkrytkaESP)

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

Załączniki

Gminy wskaźniki 2024 r (1)
Data: 2024-07-08, rozmiar: 19 KB
Załącznik 1 2024 r.
Data: 2024-07-08, rozmiar: 12 KB

Ułatwienia dostępu