20 czerwca 2024

Wyprawka szkolna – dane szacunkowe 2024 r.

Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Na podstawie:

 • Uchwały nr 74/2023 Rady ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

proszę o przekazanie zapotrzebowania na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom z wyszczególnionych grup według załącznika.

W załączonej tabeli proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów”. Wartość w pozostałych kolumnach pod nazwą „wysokość dotacji” zostanie wyliczona automatycznie. Informacje o liczbie uczniów oraz wysokości środków na realizację zadania posłużą do podziału rezerwy celowej poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116) uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do:

 • liceum ogólnokształcącego
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

Kwoty dofinansowania na poszczególne stopnie niepełnosprawności znajdują się w załączniku nr 1.

Powyższe zapotrzebowanie na środki opatrzone podpisem osoby reprezentującej urząd
proszę przedłożyć do dnia 5 lipca 2024 roku za pomocą jednej z następujących form:

 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie (/006473260/SkrytkaESP);
 • pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn,
 • osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W przypadku, gdy w Państwa gminie nie będzie uczniów kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu, proszę przesłać pismo z informacją.

Ewentualne pytania proszę kierować do:
Mateusz Marcinek, tel. 89 52 32 383.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Dane szacunkowe
Data: 2024-06-20, rozmiar: 57 KB

Ułatwienia dostępu