Kategoria: Dyrektorzy szkół

7 lipca 2021

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawie – Dyrektor II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

Celem Olimpiady jest rozpowszechnienie wśród młodzieży wiedzy i szacunku dla prawa.

Siedzibą Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Wiedzy o Prawie w województwie warmińsko-mazurskim jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
(al. Sybiraków 3, 10-256 Olsztyn).

Szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji olimpiady zostaną podane przez Organizatorów.

Informacje ogólne są dostępne na stronie:

https://olimpiadaprawa.pl/bie%C5%BC%C4%85ca-edycja.html

6 lipca 2021

V edycja konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

 

Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza piątą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia  „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Organizator zaprasza szkoły branżowe, technika, szkoły policealne do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia i pracy szkoły.

 

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest identyfikacja, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

 

Zasady naboru oraz szczegółowy harmonogram tegorocznej edycji są opublikowane
na stronie internetowej www.najlepszazawodowa.pl, w zakładce „konkurs”. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 14 czerwca do 16 lipca 2021 roku.

9 czerwca 2021

Sprawozdanie z Rządowego programu „Aktywna tablica” 2020 r. – korekta sprawozdania dyrektora szkoły

Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz Przedstawiciele innych organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW,
Dyrektorzy szkół
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

W imieniu MEiN uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. została dokonana korekta w sprawozdaniu dyrektora szkoły umieszczonym na stronie internetowej MEiN. Dołączony został pkt. 3 w części IV sprawozdania. W związku z powyższym należy złożyć sprawozdanie dyrektora szkoły do organu prowadzącego na właściwym formularzu, dostępnym na: www.gov.pl

Szkoły, które już wypełniły wersję elektroniczną sprawozdania, prosimy o powtórne wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie: www.ko.olsztyn.pl

27 maja 2021

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

„7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.”

Pismo Ministra Edukacji i Nauki w przedmiotowej sprawie. Plik do pobrania

20 maja 2021

Program „TańczMy w szkole”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Uprzejmie informujemy, że Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych. Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją pilotażowego programu „TańczMy w szkole”, którego celem jest m.in. upowszechnianie tańca w ramach wychowania fizycznego oraz wprowadzanie treści dotyczących historii i teorii tańca w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także zainicjowanie współpracy pedagogów z placówkami edukacyjnymi. W ramach programu realizowane będą następujące obszary tematyczne:

  1. Wpływ tańca na rozwój fizyczny człowieka.
  2. Wpływ tańca na rozwój społeczno-kulturowy człowieka.
  3. Wpływ tańca na rozwój psychiczno-emocjonalny człowieka.
  4. Znaczenie edukacji tanecznej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Pomysłodawca programu pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. O szczegółach będą decydować dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie ankiety diagnozującej zainteresowania, oczekiwania i potrzeby środowiska szkolnego w tym obszarze. Program przewiduje także organizację szkoleń metodycznych w zakresie nauki tańca dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Ankiety są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców/opiekunów dzieci z kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych):

  1. Ankieta dla dyrektorów: forms.office.com/r/0jYz8AY3Hk
  2. Ankieta dla nauczycieli: forms.office.com/r/w7unT41JkE
  3. Ankieta dla rodziców: forms.office.com/r/UqcfQ82nG2
  4. Ankieta dla uczniów: forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

Instytut Muzyki i Tańca prosi o wypełnienie ankiety do 4 czerwca 2021 r.

Ewentualne zapytania należy kierować do Macieja Seniwa – kierownika Działu Programowego Departamentu Tańca, e-mail: maciej.seniw@imit.org.pl tel. 785 460 000