Kategoria: Dyrektorzy szkół

13 stycznia 2020

Zintegrowana Platforma Edukacyjna dostępna dla nauczycieli

Od września 2019 nauczyciele mają możliwość dostępu do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Do pracy z uczniami zostaje udostępnionych na platformie MEN epodreczniki.pl około 30 tys. e-materiałów edukacyjnych. W ten sposób wszystkie e-podręczniki i inne e-zasoby edukacyjne, powstałe w ramach wcześniejszych projektów unijnych, przeniesiono na zintegrowaną platformę edukacyjną epodreczniki.pl. Platforma umożliwia udostępnianie, ale także tworzenie e-zasobów.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna składa się z 4 modułów:

 • portalu (z e-materiałami),
 • platformy LCMS (system zarządzania treściami edukacyjnymi),
 • edytora treści dla nauczycieli i uczniów,
 • edytora treści dla Beneficjentów projektów konkursowych.

Edytor ZPE jest prostym w obsłudze narzędziem do tworzenia treści edukacyjnych przystosowanych do urządzeń mobilnych. Czytelny interfejs umożliwia tworzenia kompletnych e-materiałów bez udziału programistów.

Podstawowe korzyści korzystania z platformy edukacyjnej:

 • umożliwienie tworzenia projektów w wieloosobowym zespole,
 • tworzenie i edytowanie grup uczniów przez nauczycieli,
 • dodawanie materiałów przyporządkowanych poszczególnym grupom,
 • dostęp dla uczniów do materiałów edukacyjnych przypisanych danej grupie.
10 stycznia 2020

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących,
techników, szkół branżowych I stopnia,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej i planem nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – w Państwa szkołach w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Monitorowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczona wersja tekstowa). Monitorowanie potrwa do 31 marca 2020 r.

W sprawie monitorowania będą się z Państwem kontaktować wizytatorzy, którzy nadzorują Państwa szkoły.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

8 listopada 2019

Spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

Szanowni Państwo,

Powiatowi Koordynatorzy ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty,

Kierownicy szkolenia praktycznego w Branżowych Szkołach I stopnia/ Osoby odpowiedzialne za organizację turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych

Serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Centrum Szkoleń Budowlanych – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, ul. Lubelska 33 C

W programie spotkania:

1) Przestawienie przepisów prawa w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników.
2) Planowanie i organizacja turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.
3) Zapoznanie z Platformą Edukacyjną dotyczącą organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych.
4) Omówienie dokumentacji szkoleniowej turnusów.
5) Ustalenie jednolitych zasad obowiązujących na turnusach.
6) Przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Przewidywany czas spotkania ok. 2 godz.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu – link do formularza zgłoszeniowego – nabór zakończony.

5 listopada 2019

Projekt „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe”

Przekazujemy Państwu materiały w celu ich wykorzystania z realizacji projektu „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Projekt realizowany był w okresie od listopada 2018 r. do października 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Głównym celem projektu było doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru w obszarze kształcenia zawodowego, poznanie form i metod nadzoru w innym kraju europejskim oraz dobrych praktyk stosowanych w zakresie doradztwa zawodowego w Portugalii. Celem projektu było także opracowanie narzędzia informatycznego umożliwiającego dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzących kształcenie zawodowe, monitorowanie i ocenę stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego.

Przekazujemy Państwu materiał informacyjny na temat rozwiązań stosowanych w nadzorze pedagogicznym i doradztwie zawodowym w Portugalii opracowany przez uczestników projektu oraz narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach, stworzone w oparciu o arkusz kalkulacyjny EXCEL wraz z opisem aplikacji i instrukcją obsługi programu dla nauczyciela. Materiały są dostępne do pobrania pod adresem: www.kuratorium.waw.pl

22 października 2019

Wystawa: Koniec I wojny światowej w satyrze i karykaturze

Od dnia 10 października 2019 r. w budynku Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie prezentowana jest wystawa pt.: Koniec I wojny światowej w satyrze i karykaturze .Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym do dnia 31 stycznia 2020 r. w godzinach 8.00 – 16.00, wstęp wolny.

Instytut Północny oferuje także warsztaty dla uczniów w oparciu o prezentowaną wystawę.

www.ip.olsztyn.pl

Dom Polski, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
tel. 89 527 66 18, sekretariat@ip.olsztyn.pl

17 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 r.

(więcej…)

Załączniki

Wniosek dyrektora szkoły
Data: 2019-10-17, rozmiar: 94 KB
Wniosek organu prowadzącego
Data: 2019-10-17, rozmiar: 82 KB
Informacja o realizacji programu
Data: 2019-10-17, rozmiar: 596 KB
26 września 2019

Projekt Szkoła 6.0 – list Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów Szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Nawiązując do informacji zamieszczonej na stronie Kuratorium Oświaty zachęcam do udziału w projekcie Szkoła 6.0, który został ogłoszonego z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Projekt wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Ministra Edukacji Narodowej. Jest kierowany do szkół polskich i polonijnych w kraju i na świecie. Umożliwia współpracę środowisk i organizacji oświatowych, gwarantuje pełny rozwój i wychowanie młodzieży z uwzględnieniem polskich tradycji i wartości oraz polskiej kultury i historii.

Projekt Szkoła 6.0 jest finansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewnia wsparcie kadry pedagogicznej poprzez wymianę doświadczeń oraz wspólne inicjatywy dzieci i młodzieży, uwzględnia zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, przynależności do grupy społecznej oraz utrzymanie polskich korzeni w dowolnym miejscu zamieszkania.

Organizatorzy oferują spotkanie prezentujące założenia projektu, o którym zostaną Państwo powiadomieni, o ile będzie taka potrzeba.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

20 września 2019

Praktyczna nauka zawodu organizowana za granicą – informacja przekazywana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Techników, Branżowych szkół I stopnia, Szkół policealnych

Uprzejmie informuję, że od 1 września 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391), wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa między innymi warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z zapisami § 7 ust.5 w/w rozporządzenia w przypadku umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację zawierającą:

 1. miejsce realizacji praktycznej nauki zawodu;
 2. określenie podmiotu, z którym została zawarta umowa;
 3. liczbę uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy;
 4. terminy, w jakich jest realizowana praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.


Osoba do kontaktu:
Grażyna Dywańska – koordynator ds. kształcenia zawodowego
Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
dywanska@ko.olsztyn.pl
tel. 89 52 32 533

Załączniki