3 kwietnia 2017

Komunikat nr 2 w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Wobec licznych pytań dotyczących wykazywania wynagrodzeń nauczycieli w systemie informacji oświatowej wg stanu na 31 marca 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy (w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu na ten temat):

Szkoły i placówki systemu oświaty zobowiązane są do wykazania wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630). Dotyczy to zarówno kolumny „w miesiącu sprawozdawczym”, jak i kolumn „wypłacone od początku roku kalendarzowego” oraz „wypłacone od początku roku szkolnego”, we wszystkich składnikach występujących w tych kolumnach.

Nie jest istotne, czy wynagrodzenia w podwyższonej wysokości faktycznie będą wypłacone
w marcu, czy też dopiero w kwietniu. Ważne jest natomiast, że będą to wynagrodzenia należne za miesiąc marzec (oraz za miesiące od początku roku kalendarzowego).

W instrukcji SIO wg stanu na 31 marca 2917 r. na str. 38 w opisie kol. 1 użyte jest wyrażenie „wypłacone lub przewidziane do wypłacenia (dodatkowe wynagrodzenie za pracę nocną) … za dany miesiąc (marzec)”. W sytuacji opisywanej w tym komunikacie jako „przewidziane do wypłacenia” należy potraktować wszystkie składniki wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem.

Ułatwienia dostępu