Kategoria: Ważne komunikaty

8 listopada 2019

Wstępne raporty subwencyjne

Szanowni Państwo

W strefie dla zalogowanych/strefie pracownika systemu informacji oświatowej zostały udostępnione wstępne raporty subwencyjne. Mają one jedynie charakter pomocniczy przy weryfikacji danych do naliczania subwencji na rok 2020.

NIE NALEŻY POTWIERDZAĆ POPRAWNOŚCI LUB JEJ BRAKU DO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

Weryfikacja ostatecznych danych subwencyjnych na rok 2020 nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942). O szczegółach procesu potwierdzania danych do subwencji będą Państwo poinformowani w terminie późniejszym.

Link do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326600

3 października 2019

Uczeń – Orzeczenia/opinie – komentarz merytoryczny

W zakładce ” Orzeczenia/opinie” należy zarejestrować:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W tym celu po wejściu w zakładkę „Orzeczenia” klikamy przycisk „Dodaj orzeczenie”. Następnie wybieramy typ dokumentu oraz wprowadzamy numer orzeczenia/opinii, datę wydania, numer REGON poradni, która dokument wydała oraz w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – rodzaj niepełnosprawności bądź innej przyczyny kształcenia specjalnego (niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym). Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane z powodu niepełnosprawności sprzężonych, wówczas należy zaznaczyć pole „Czy niepełnosprawności sprzężone?” i wybrać składowe niepełnosprawności. W celu wykazania dodatkowej przyczyny organizowania kształcenia specjalnego, takiej jak niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, należy zaznaczyć pole „Czy dodatkowa przyczyna organizowania kształcenia specjalnego?” i wskazać jedno z powyższych.

Aby orzeczenie (opinia) zostało zweryfikowane, dane wprowadzone przez szkołę/placówkę muszą być zgodne z danymi wykazanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w bazie danych SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie poprzez wskazanie daty przedłożenia oraz daty zakończenia. W polu Data przedłożenia należy podać datę przedłożenia przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, natomiast w polu Data zakończenia należy wpisać datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i kształcenia specjalnego zorganizowanego w szkole lub placówce oświatowej na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia. Datą zakończenia obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie jest koniec roku szkolnego, czyli 31 sierpnia danego roku.

Daty zakończenia orzeczenia nie uzupełnia się z datą przyszłą. Orzeczenie, które jest aktywne i jest realizowane przez placówkę powinno mieć wypełnioną datę przedłożenia i BRAK daty zakończenia. Datę zakończenia orzeczenia/opinii należy wypełnić tylko wówczas,  gdy już nie jest realizowane lub utraciło ważność, np. gdy uczeń odchodzi z placówki – z dniem odejścia lub gdy kończy się ważność orzeczenia na danym etapie edukacyjnym – z dniem 31 sierpnia.

W odniesieniu do Daty przedłożenia:

 1. w przypadku, gdy data przedłożenia orzeczenia lub opinii w szkole przez rodziców ucznia jest wcześniejsza niż dzień 1 września danego roku i jednocześnie dziecko posiada w tym czasie inne orzeczenie/opinię (przykładowo rodzice przedkładają w szkole już w maju orzeczenie wydane dziecku na drugi etap edukacyjny, a dziecko posiada orzeczenie wydane na pierwszy etap edukacyjny), to wtedy w Dacie przedłożenia należy wskazać datę 1 września danego roku,
 2. w przypadku, gdy uczeń posiadający opinię/orzeczenie rozpoczyna naukę w danej szkole 1 września danego roku lub późnej, a rodzice dziecka przedłożą w szkole orzeczenie/opinię wydaną dziecku przed rozpoczęciem jego nauki w szkole, to wtedy w Dacie przedłożenia należy wskazać odpowiednio datę 1 września danego roku lub późniejszą (późniejszą, tzn. zgodną z rozpoczęciem nauki przez ucznia w szkole).

Jeśli rodzic przyniósł orzeczenie do szkoły należy je zarejestrować, natomiast jeżeli oficjalnie rezygnuje z kształcenia specjalnego to data zakończenia obowiązywania orzeczenia powinna być taka sama jak data przedłożenia orzeczenia.

W przypadku gdy rezygnacja z kształcenia specjalnego nastąpiła po jakimś czasie jego realizowania data zakończenia obowiązywania orzeczenia będzie równa dacie rezygnacji.

Uwaga! Uczeń nie może posiadać dwóch orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  na wniosek rodziców (opiekunów dziecka). Jeśli rodzic złoży wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dołączając dokumentację uzasadniającą wniosek i ww. zespół stwierdzi potrzebę kształcenia specjalnego zarówno z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, jak i  zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydaje uczniowi jedno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydanie dwóch odrębnych orzeczeń dla jednego ucznia jest nieuzasadnione zarówno merytorycznie (zalecane działania wobec dziecka powinny być spójne i powinny uwzględniać wszystkie jego potrzeby, podczas gdy w każdym z odrębnych orzeczeń pominięty byłby istotny aspekt jego funkcjonowania), jak i nieprawidłowe od strony formalnej.

Zgodnie z art.  127 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizowane są przez jeden zespół wczesnego wspomagania rozwoju. Przepisy tej ustawy umożliwiają realizację części zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez zespół utworzony w innej jednostce systemu oświaty jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przez jeden zespół realizacji wszystkich wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Udzielanie wsparcia przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez różne organy lub osoby prowadzące odbywa się na podstawie porozumienia zawieranego przez organy lub osoby prowadzące te podmioty, w którym wskazuje się m.in. podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W związku z tym, w bazie danych SIO dane dziecko może być przypisane do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju i mieć wykazaną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju tylko w jednej placówce.

30 września 2019

Rejestracja oddziału dodatkowego

Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2019

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • oddziałów przygotowawczych,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli
 • zajęć dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET),
 • pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym,
 • oddziałów łączonych.

Każdy oddział dodatkowy funkcjonujący w danym przedszkolu, szkole lub placówce należy zarejestrować oddzielnie.

Zakres danych do wypełnienia w oknie rejestracji uzależniony jest od typu oddziału dodatkowego. Dla wszystkich oddziałów dodatkowych wspólna jest część  Dane podstawowe.

Dane podstawowe

Rok szkolny:

W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział.

Typ:

Należy określić typ oddziału dodatkowego. Zakres wyświetlanych do wyboru typów oddziału zależy od typu szkoły i placówki oświatowej oraz kategorii uczniów określonych w RSPO.

Nazwa oddziału:

Należy określić nazwę oddziału w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów.

Nazwa oddziału musi być unikalna w ramach podmiotu i roku szkolnego. Oznacza, to że nie mogą wystąpić np. dwa oddziały grupy międzyszkolnej nauczania języka mniejszości o tej samej nazwie (np. język kaszubski). W przypadku potrzeby zarejestrowania większej liczby oddziałów dodatkowych tego samego typu należy zróżnicować nazwy tych oddziałów (np. język kaszubski1 i język kszubski2).

Grupa nauczania języka mniejszości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w oddziałach:

 • z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 • dwujęzycznych,
 • z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

organ prowadzący przedszkole lub szkołę, uwzględniając miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest niewystarczająca do utworzenia oddziału, w którym wszyscy uczniowie będą się uczyli języka mniejszości lub języka regionalnego, nauczanie tych języków w szkołach organizuje się w:

 • grupach międzyoddziałowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy,
 • grupach międzyklasowych, grupach utworzonych z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych.

Zarówno zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne, jak i grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe w SIO należy zarejestrować jako grupy nauczania języka mniejszości.

Oddział przygotowawczy

Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy Prawo oświatowe, przez oddział przygotowawczy należy rozumieć oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

Kursy kwalifikacyjne

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. branżowych szkołach I stopnia, technikach i w szkołach policealnych) oraz w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Jeśli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe należy zarejestrować oddziały w celu wykazania uczestników tych kursów. Oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, należy wypełnić dodatkowe pola: Obszar kształcenia i Kurs kwalifikacyjny. Pola te wypełnia się wybierając odpowiednie pozycje ze słowników. Słowniki obszarów kształcenia i kwalifikacji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres możliwych do wyboru obszarów kształcenia uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których przypisane są te zawody.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dostępny jest pełen zakres obszarów kształcenia określony w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Kurs kwalifikacyjny w placówce doskonalenia nauczycieli

W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w danej placówce. Na potrzeby rejestrowania osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny należy dla każdego kursu zarejestrować odrębny oddział.

Typ oddziału dodatkowego Kursy kwalifikacyjne w PDN zostanie wskazany automatycznie. Oprócz wybrania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany oraz jego nazwy, w polu Kurs kwalifikacyjny w PDN należy podać obszar, którego kurs dotyczył.

Nazwa kursu powinna umożliwiać łatwe odnalezienie właściwego kursu na liście przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, którzy go ukończyli.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, które spełniają warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 19 pkt 1, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy  Prawo oświatowe, wczesne wspomaganie rozwoju wykazywane jest na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych.

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, o których mowa w art. 2  pkt 7ustawy  Prawo oświatowe, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wykazywane są na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Zajęcia dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET

W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym istnieje możliwość wykazania zajęć dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, będących uczniami szkół, ale realizujących w ośrodku obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym

 Oddział ten należy utworzyć w celu wykazania wychowanków zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grupy wychowawczej w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1654).

Oddział łączony

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas.

Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z  oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów podstawowych tworzących jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału łączonego. Nie ma możliwości stworzenia oddziału łączonego z oddziałów wchodzących w skład różnych szkół.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w szkołach podstawowych działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w zakresie danego etapu edukacyjnego.

W szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I (art. 96 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z dnia 28 lutego 2019 r.jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

2)  w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

3)  w klasach IV-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

4)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

W szkole podstawowej specjalnej i oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole podstawowej ogólnodostępnej dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.

Oddział przedszkolny, do którego uczęszczają zarówno dzieci 5-letnie jak i 6-letnie należy zarejestrować jako 2 oddziały podstawowe, aby przypisać do nich dzieci według wieku: oddział “0” – dla dzieci 6-letnich i oddział “poniżej 0” – dla dzieci 5-letnich. W oddziale “poniżej 0” prosimy wykazać wszystkie dzieci 5-letnie jako nieobjęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.
W powyższym przypadku mamy do czynienia z oddziałem łączonym. Po utworzeniu oddziału „0” i „poniżej 0” oraz przypisaniu do nich dzieci, należy je połączyć w jeden oddział łączony (w zakładce „Oddziały dodatkowe”).

Aby zarejestrować oddział łączony należy w pierwszej kolejności zarejestrować oddziały podstawowe, które mają być połączone (zakładka Oddziały – Podstawowe),

następnie należy stworzyć oddział łączony. W celu jego rejestracji należy wybrać zakładkę Oddziały – Dodatkowe, a w ramach Typu oddziału wskazać „Oddziały łączone”.

Po kliknięciu „Dodaj”, będzie należało podać nazwę oddziału łączonego. Po rozwinięciu wiersza „Oddziały łączone”, pojawi się lista oddziałów podstawowych zarejestrowanych w szkole. Na liście należy zaznaczyć oddziały podstawowe, które wchodzą w skład danego oddziału łączonego. Muszą być zaznaczone minimum dwa oddziały podstawowe wchodzące w skład oddziału łączonego.

UWAGA 1: W przypadku, gdy w organizacji nauczania w danej szkole przewidziano, że niektóre zajęcia (np. wychowanie fizyczne, nauka języków obcych) realizowane są w grupach międzyoddziałowychnie należy na potrzeby wykazania takiej sytuacji tworzyć oddziałów łączonych.

UWAGA 2: Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe funkcjonują klasy, w których uczniowie uczą się różnych zawodównie należy tych klas wykazywać jako oddziałów łączonych, lecz jako oddziały podstawowe o specyfice wielozawodowy.

UWAGA 3: Nie można łączyć w jeden oddział łączony różnych oddziałów tej samej klasy/semestru. Łączone mogą być wyłącznie oddziały różnych klas/semestrów.

20 września 2019

Wyjaśnienie dotyczące przypisywania uczniów do internetu

Internat jest tworzony przy danej szkole i jest częścią organizacyjną tej szkoły. W związku z powyższym, może on zostać wykazany w systemie informacji oświatowej (SIO) przez organ rejestrujący wyłącznie przy wypełnianiu danych szkoły, przy której zgodnie ze statutem funkcjonuje. Nie przewiduje się możliwości wykazania internatu w zespole szkół i placówek oświatowych.

Uczniowie szkoły korzystający z internatu, w której został on zorganizowany, są wykazywani na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module „uczniowie”. W takim przypadku przy uczniach należy wybrać opcję „korzystanie z internatu”. Do subwencji oświatowej brane są pod uwagę dane według stanu na 30 września danego roku.

Osoby niebędące uczniami szkoły, w której zorganizowano internat, a które korzystają z internatu, należy wykazać w module „dane o działalności internat/bursa”. Po wybraniu roku szkolnego, którego dotyczą dane, należy podać liczbę miejsc. Następnie, wskazując kategorię korzystających, należy podać średnioroczną liczbę osób za poprzedni rok szkolny, obliczoną według zasady: suma średnich stanów miesięcznych podzielona przez 10. Należy dodatkowo podać średnioroczną liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (obliczoną według powyższej zasady). Zakładka na rok szkolny 2019/2020 będzie aktywna w przyszłym roku szkolnym (dane wykazywane do 10 października 2020 r.). Do subwencji oświatowej brane są pod uwagę dane według stanu za poprzedni rok szkolny i należy je przekazać do SIO do 10 października danego roku.

W związku z powyższym, istnieje możliwość przypisania uczniów nie będących uczniami Państwa Zespołu Szkół do internatu, który znajduje się w strukturze Państwa szkoły. Uczniów tych należy wykazać w module „dane o działalności internat/bursa”.

Ponadto przypominam, że dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów do RSPO, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej, zobowiązane są przekazywać jednostki samorządu terytorialnego.

19 września 2019

Uczeń w ORW

W przypadku ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest wpisany do księgi uczniów danej szkoły, ale realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego w ORW, szkoła macierzysta powinna przypisać tego ucznia do oddziału podstawowego i wykazać posiadane przez ucznia
orzeczenie.

ORW ten sam uczeń również powinien być przypisany do oddziału. Uczeń w takim przypadku, będzie przypisany do oddziału zarówno w szkole, jak i w ORW.

23 listopada 2018

Weryfikacja danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2018 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
województwa warmińsko-mazurskiego

WAP.534.25.2018.KK

Liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi:w związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2018 r., zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących:

w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły i przedszkola, w których w tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi wykazanych w wierszu 4 jest większa od 5. Należy zweryfikować wartości z kolumny 45 – liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi.

 1. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego:

arkusz [sportowe] dotyczy szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego, które w tabelach U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności wykazały oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, a jednocześnie liczba godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych podana w obowiązkach nauczycieli tej szkoły jest niższa niż liczba godzin wynikająca z przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671). Należy zweryfikować wartości z kolumn 42 i 43. W kolumnie 45 pokazano niedobór realizowanych godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych. Zachodzi obawa, że błędnie wykazano oddziały ogólnodostępne w danej szkole jako oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego. W przypadku gdy w danej szkole funkcjonują zarówno oddziały ogólnodostępne jak i oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego szkoła powinna stworzyć osobne tabele U3.1 dla każdej grupy oddziałów.

 1. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne:

arkusz [dwujęzyczne] dotyczy szkół, które wykazały wszystkich uczniów jako uczących się w oddziałach dwujęzycznych (tabela U3.1), a z nazwy szkoły nie wynika, że jest to szkoła w całości dwujęzyczna. W myśl przepisu art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 poz. 59), oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę. W trakcie weryfikacji danych spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie szkoły wykazywały jako oddziały dwujęzyczne takie oddziały, w których język obcy realizowany jest w zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych lub w których wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Należy zweryfikować wartości z kolumn 27 i 28, a w przypadku gdy błędnie zakwalifikowano oddziały jako dwujęzyczne poprawić odpowiednie tabele U3.1.

 1. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, w szkołach za granicą i odroczonych:

arkusz [obowiązek szkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.2 w wierszu 4 wykazały uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły (tzw. nauczanie domowe) w myśl przepisów art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), jest możliwe wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły. Z danych zawartych w SIO można wnioskować, że w przypadkach wyszczególnionych w arkuszu, jako spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, wykazano uczniów uczęszczających faktycznie do innej szkoły niż ich szkoła obwodowa lub też uczniów nauczanych indywidualnie. Należy zweryfikować liczbę uczniów, którzy w danej szkole są wykazywani jako spełniający obowiązek szkolny poprzez tzw. nauczanie domowe. W arkuszu uwzględniono także szkoły, w których liczba uczniów niespełniających obowiązku szkolnego oraz spełniających obowiązek w szkołach za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

 1. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły i za granicą:

arkusz [obowiązek przedszkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.1 w wierszu 3 wykazały dzieci spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym w szkole (tzw. nauczanie domowe). Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie możliwe jest na zasadach opisanych w punkcie obowiązek szkolny. W arkuszu uwzględniono także placówki, w których liczba wychowanków niespełniających obowiązku przedszkolnego oraz spełniających obowiązek przedszkolny za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

 1. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego [arkusz mniejszości]:

wątpliwości budzi sytuacja, jeśli liczba uczniów ze szkoły i spoza szkoły jest identyczna (kolor żółty), wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole jest tylko jeden uczeń, który korzysta z nauki języka mniejszości (kolor zielony), wątpliwości budzi sytuacja, jeżeli język mniejszości jest prowadzony na terenie, gdzie dana mniejszość nie występuje (kolor pomarańczowy), wątpliwości budzi fakt, czy faktycznie nauczanie odbywa się w języku mniejszości (kolor niebieski).

 1. Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • arkusz [niepełnosprawni 1] dotyczy szkół, w których wszyscy uczniowie szkoły zostali wykazani jako posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a nie są one szkołami specjalnymi,
 • arkusz [niepełnosprawni 2] dotyczy szkół, które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości. W tabelach NP1-NP4 należy ująć wyłącznie dzieci posiadające orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego nie zaś opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności,
 • arkusz [niepełnosprawni 3] dotyczy szkół specjalnych, które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości.
 1. Liczby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

arkusz [zajęcia rew-wych] dotyczy szkół i placówek oświatowych, w których wykazano dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których szkoła lub placówka organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (tabela NP5), a jednocześnie nie wykazano w obowiązkach nauczycieli tej szkoły lub placówki prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wykazano te zajęcia w liczbie mniejszej niż minimalna liczba godzin pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim wynikająca z przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529). Sytuacja taka skłania do przypuszczenia, że dzieci te w tabeli NP5 zostały błędnie wykazane. Czasem szkoły wykazywały w obowiązkach nauczycieli „funkcjonowanie w środowisku” lub „zajęcia rewalidacyjne” co nie jest poprawne w odniesieniu do dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i takie sytuacje również wymagają korekty w zakresie obowiązków nauczycieli.

 1. Liczby oddziałów i dzieci w wychowaniu przedszkolnym – arkusz [wychowanie przedszkolne] dotyczy placówek wychowania przedszkolnego, które:
 • wykazały dzieci, a nie wykazały oddziałów (kol.25). Sytuacja taka jest możliwa, w przypadku występowania oddziałów łączonych (szkolno-przedszkolnych). Instrukcja zaleca w takiej sytuacji podanie ułamkowych wartości oddziałów (przy opisie tabel U3.1 i U3.3). Program SIO dopuszcza też sytuacje, że są dzieci, a nie ma oddziałów, jednak lepiej jest wykazać ułamkowe wartości oddziałów. Należy zwrócić uwagę, aby ułamkowe wartości oddziałów sumowały się do liczb całkowitych, wykazały dzieci w wieku 2 lat w liczbie większej niż 15% dzieci ogółem w danej placówce. Zachodzi podejrzenie, że wykazane tu zostały dzieci z oddziałów żłobkowych, które nie powinny być w SIO wykazywane. SIO dotyczy wyłącznie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (czyli dzieci, które w dniu 30 września mają co najmniej 2,5 roku). Ponadto należy zwrócić uwagę, że żłobki mają odrębne sprawozdania.
 1. Szkół i placówek, które nie wpisały nr RSPO – arkusz dotyczy szkół i placówek oświatowych, które w SIO na 30 września 2018 r. w tabeli I1. Identyfikacja nie wpisały numeru RSPO. Numery te szkoła może zweryfikować na stronie: https://rspo.men.gov.pl .
 2. Liczby wypadków w szkołach:
 • arkusz [wypadki] dotyczy szkół, które wykazały: 1 – wypadki śmiertelne (kolor pomarańczowy), 2 – wykazały więcej niż 2 wypadki ciężkie (kolor żółty), 3 – szkoły, w których wykazano bardzo dużo wypadków – należy sprawdzić, czy wszystkie wypadki miały miejsce w poprzednim roku szkolnym (kolor zielony).

Pragnę zwrócić uwagę, że zestawienia zostały przygotowane na podstawie pierwszej wersji bazy (pliki, które dotarły do Kuratorium Oświaty do dnia 25 października 2018 r.
Jeśli szkoły lub placówki dokonały korekt danych zawartych w zestawieniach do weryfikacji po tej dacie, nie muszą one być ponownie przekazywane do MEN.

Wykazy do weryfikacji zostaną przesłane drogą elektroniczną na adresy osób/wydziałów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu informacji oświatowej w jednostkach samorządu terytorialnego (JST – E-mail komórki do spraw edukacji). Jeżeli nie otrzymali Państwo plików do weryfikacji pocztą elektroniczną oznacza to, że adres, który został podany przez Państwa w Systemie Informacji Oświatowej jest adresem błędnym i należy skontaktować się bezpośrednio z Karolem Krupą w celu otrzymania plików do weryfikacji – tel. 89 / 523-26-14.

Należy również pamiętać o konieczności aktualizowania danych teleadresowych JST w tabeli identyfikacja a w szczególności adresu e-mail urzędu, adresu e-mail komórki do spraw edukacji i numerów telefonów.

Korekty danych proszę przesyłać w terminie do 30 listopada 2018 r. Plik EXP proszę wysłać pocztą elektroniczną a zestawienie zbiorcze pocztą tradycyjną.

 

Z poważaniem

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

10 września 2018

Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r.

Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.25.

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych
szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 13 września 2018 r.
minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty 20 września 2018 r.
ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. szkoła podstawowa-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

 

27 listopada 2017

Weryfikacja danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r.

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
województwa warmińsko-mazurskiego

WAP.534.22.2017.KK Olsztyn,   27 listopada 2017 r.

 

W związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r., zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących:

 

 1. Liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi:

w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły i przedszkola, w których w tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi wykazanych w wierszu 4 jest większa od 5. Należy zweryfikować wartości z kolumny 44 – liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi.

 

 1. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego:

arkusz [sportowe] dotyczy szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego, które w tabelach U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności wykazały oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, a jednocześnie liczba godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych podana w obowiązkach nauczycieli tej szkoły jest niższa niż liczba godzin wynikająca z przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671). Należy zweryfikować wartości z kolumn 42, 44 i 45. W kolumnie 49 pokazano niedobór realizowanych godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych. Zachodzi obawa, że błędnie wykazano oddziały ogólnodostępne w danej szkole jako oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego. W przypadku gdy w danej szkole funkcjonują zarówno oddziały ogólnodostępne jak i oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego szkoła powinna stworzyć osobne tabele U3.1 dla każdej grupy oddziałów.

 

 1. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne:

arkusz [dwujęzyczne] dotyczy szkół, które wykazały wszystkich uczniów jako uczących się w oddziałach dwujęzycznych (tabela U3.1), a z nazwy szkoły nie wynika, że jest to szkoła w całości dwujęzyczna. W myśl przepisu art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę. W trakcie weryfikacji danych spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie szkoły wykazywały jako oddziały dwujęzyczne takie oddziały, w których język obcy realizowany jest w zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych lub w których wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Należy zweryfikować wartości z kolumn 42 i 44, a w przypadku gdy błędnie zakwalifikowano oddziały jako dwujęzyczne poprawić odpowiednie tabele U3.1.

 

 1. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, w szkołach za granicą i odroczonych:

arkusz [obowiązek szkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.2 w wierszu 4 wykazały uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły (tzw. nauczanie domowe) w myśl przepisów art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), jest możliwe wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły. Z danych zawartych w SIO można wnioskować, że w przypadkach wyszczególnionych w arkuszu, jako spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, wykazano uczniów uczęszczających faktycznie do innej szkoły niż ich szkoła obwodowa lub też uczniów nauczanych indywidualnie. Należy zweryfikować liczbę uczniów, którzy w danej szkole są wykazywani jako spełniający obowiązek szkolny poprzez tzw. nauczanie domowe. W arkuszu uwzględniono także szkoły, w których liczba uczniów nie spełniających obowiązku szkolnego oraz spełniających obowiązek w szkołach za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

 

 1. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły i za granicą:

arkusz [obowiązek przedszkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.1 w wierszu 3 wykazały dzieci spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym w szkole (tzw. nauczanie domowe). Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie możliwe jest na zasadach opisanych w punkcie obowiązek szkolny. W arkuszu uwzględniono także placówki, w których liczba wychowanków nie spełniających obowiązku przedszkolnego oraz spełniających obowiązek przedszkolny za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

 

 1. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego [arkusz mniejszości]:
 • Wątpliwości budzi sytuacja, jeśli liczba uczniów ze szkoły i spoza szkoły jest identyczna (kolor żółty),
 • Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole jest tylko jeden uczeń, który korzysta z nauki języka mniejszości (kolor zielony),
 • Wątpliwości budzi sytuacja, jeżeli język mniejszości jest prowadzony na terenie, gdzie dana mniejszość nie występuje (kolor pomarańczowy),
 • Wątpliwości budzi fakt, czy faktycznie nauczanie odbywa się w języku mniejszości (kolor niebieski).
 • Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole języka mniejszości uczą się wyłącznie uczniowie spoza szkoły (kolor fioletowy).

 

 1.  Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • arkusz [niepełnosprawni 1] dotyczy szkół, w których wszyscy uczniowie szkoły zostali wykazani jako posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a nie są one szkołami specjalnymi,
 • arkusz [niepełnosprawni 2] dotyczy szkół,  które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości. W tabelach NP1-NP4 należy ująć wyłącznie dzieci posiadające orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego nie zaś opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności,
 • arkusz [niepełnosprawni 3] dotyczy szkół specjalnych, które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości.

 

 1. Liczby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

arkusz [zajęcia rew-wych] dotyczy szkół i placówek oświatowych, w których wykazano dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, dla których szkoła lub placówka organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (tabela NP5), a jednocześnie nie wykazano w obowiązkach nauczycieli tej szkoły lub placówki prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wykazano te zajęcia w liczbie mniejszej niż minimalna liczba godzin pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim wynikająca z przepisów §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529). Sytuacja taka skłania do przypuszczenia, że dzieci te w tabeli NP5 zostały błędnie wykazane. Czasem szkoły wykazywały w obowiązkach nauczycieli „funkcjonowanie w środowisku” lub „zajęcia rewalidacyjne” co nie jest poprawne w odniesieniu do dzieci z upośledzeniem umysłowym  w stopniu głębokim i takie sytuacje również wymagają korekty w zakresie obowiązków nauczycieli.

 

 1. Liczby oddziałów i dzieci w wychowaniu przedszkolnym – arkusz [wychowanie przedszkolne] dotyczy placówek wychowania przedszkolnego, które:
 • wykazały dzieci, a nie wykazały oddziałów (kol.25). Sytuacja taka jest możliwa, w przypadku występowania oddziałów łączonych (szkolno-przedszkolnych). Instrukcja zaleca w takiej sytuacji podanie ułamkowych wartości oddziałów (przy opisie tabel U3.1 i U3.3). Program SIO dopuszcza też sytuacje, że są dzieci, a nie ma oddziałów, jednak lepiej jest wykazać ułamkowe wartości oddziałów. Należy zwrócić uwagę, aby ułamkowe wartości oddziałów sumowały się do liczb całkowitych,
 • wykazały dzieci w wieku 2 lat w liczbie większej niż 15% dzieci ogółem w danej placówce. Zachodzi podejrzenie, że wykazane tu zostały dzieci z oddziałów żłobkowych, które nie powinny być w SIO wykazywane. SIO dotyczy wyłącznie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (czyli dzieci, które w dniu 30 września mają co najmniej 2,5 roku). Ponadto należy zwrócić uwagę, że żłobki mają odrębne sprawozdania.
 1. Szkół i placówek, które nie wpisały nr RSPO – arkusz dotyczy szkół i placówek oświatowych, które w SIO na 30 września 2017 r. w tabeli I1. Identyfikacja nie wpisały numeru RSPO. Numery te szkoła może zweryfikować na stronie: https://rspo.men.gov.pl/.

 

 1. Liczby wypadków w szkołach:
 • arkusz [wypadki] dotyczy szkół, które wykazały: 1 – wypadki śmiertelne (kolor pomarańczowy), 2 – wykazały więcej niż 2 wypadki ciężkie (kolor żółty), 3 – szkoły, w których wykazano bardzo dużo wypadków – należy sprawdzić, czy wszystkie wypadki miały miejsce w poprzednim roku szkolnym (kolor zielony).

 

 1. Liczby wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych: w arkuszu umieszczono te MOW-y, w których liczba wychowanków znacznie przekracza liczbę miejsc w placówce. Taka sytuacja budzi wątpliwości, czy dane zostały rzetelnie wprowadzone.

Pragnę zwrócić uwagę, że zestawienia zostały przygotowane na podstawie pierwszej wersji bazy (pliki, które dotarły do MEN do 4 listopada br.). Jeśli szkoły lub placówki dokonały korekt danych zawartych w zestawieniach do weryfikacji po tej dacie, nie muszą one być ponownie przekazywane do Kuratorium Oświaty.

Wykazy do weryfikacji zostały wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim. Jeżeli, któraś z JST nie otrzymała wykazu pocztą elektroniczną oznacza to, że adres e-mail który został podany przez Państwa w SIO w wierszu E-mail lub JST – E-mail komórki do spraw edukacji jest nieprawidłowy.

W powyższym przypadku należy się niezwłocznie zwrócić do pracownika Kuratorium Oświaty – Karola Krupy i przekazać poprawny adres e-mail, na który ma zostać przesłany wykaz do weryfikacji.

Karol Krupa, specjalista, tel. 89 / 52-32-614, e-mail: kkrupa@ko.olsztyn.pl

 

W przypadku wpisania nieprawidłowych adresów e-mail przez JST należy dokonać korekty spisu i przesłać ponownie do Kuratorium Oświaty.

Korektę proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Ułatwienia dostępu