6 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie udziału przedstawiciela Kuratorium Oświaty w komisji egzaminacyjnej

Podstawa prawna: art. 9g ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.z 2017 r. poz.1189)

1. Komisję egzaminacyjną powołuje organ prowadzący szkołę lub placówkę.

Organ prowadzący zwraca się na piśmie, w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej, odpowiednio do Kuratorium Oświaty w Olsztynie albo do Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie z siedzibą w Elblągu lub Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie z siedzibą w Ełku o wyznaczenie przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny do składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pismo powinno zawierać
:
– nazwę szkoły lub placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
– imię i nazwisko nauczyciela,
– nauczany przedmiot, rodzaj prowadzonych zajęć.
– termin (data, godzina) i miejsce planowanego posiedzenia komisji, o ile dokonano ustaleń szczegółowych w tym zakresie.

2. Po otrzymaniu pisemnej informacji Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty albo odpowiednio Dyrektor Delegatury w Elblągu lub w Ełku – wyznaczają wizytatora jako przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny do udziału w pracach komisji i jednocześnie desygnują go do składu komisji oraz o tym fakcie powiadamiają, w formie pisemnej, właściwy organ prowadzący szkołę.

3. Wyznaczony do składu komisji egzaminacyjnej przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny zostaje delegowany przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty, albo odpowiednio przez Dyrektora Delegatury w Elblągu lub Delegatury w Ełku w ramach polecenia wyjazdu służbowego.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Wydział Administracyjno-Prawny

Ułatwienia dostępu