8 maja 2017

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia w formie wykładu z elementami warsztatu nt. „Sytuacja kryzysowa w szkole”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 kwietnia 2017 r. pod numerem 61530 – 2017.

Zamawiający podczas otwarcia ofert w dniu 20 kwietnia 2017 r., o godz. 10.30 podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania i zamieścił informację z otwarcia na stronie internetowej. W przedmiotowym postępowaniu na każdą z 3 części wpłynęła 1 oferta. Oferent który złożył ofertę spełnił wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
1) w części 1: oferent: Wolf Security Tomasz Zegan ul. Wapienna 32 64-920 Piła, otrzymał łącznie 10 punktów:
– kryterium cena oferta otrzymała 4 pkt,
– kryterium program oferta otrzymała 6 pkt,
2) w części 2: oferent: Wolf Security Tomasz Zegan ul. Wapienna 32 64-920 Piła, otrzymał łącznie 10 punktów:
– kryterium cena oferta otrzymała 4 pkt,
– kryterium program oferta otrzymała 6 pkt,
3) w części 3: oferent: Wolf Security Tomasz Zegan ul. Wapienna 32 64-920 Piła, otrzymał łącznie 10 punktów:
– kryterium cena oferta otrzymała 4 pkt,
– kryterium program oferta otrzymała 6 pkt.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznano:
1) w części 1: ofertę złożoną przez Wolf Security Tomasz Zegan ul. Wapienna 32, 64-920 Piła z oferowaną ceną 890,00 zł.,
2) w części 2: ofertę złożoną przez Wolf Security Tomasz Zegan ul. Wapienna 32, 64-920 Piła z oferowaną ceną 820,00 zł.,
3) w części 3: ofertę złożoną przez Wolf Security Tomasz Zegan ul. Wapienna 32, 64-920 Piła z oferowaną ceną 820,00 zł.

Ceny ofert uznanych za najkorzystniejsze przewyższają kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwiększa tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu