26 lutego 2018

Krzewienie patriotyzmu i więzi z regionem w Gminie Kozłowo

23 lutego 2018 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki odwiedził szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Kozłowo. Wizytę rozpoczęło spotkanie z władzami samorządowymi i dyrektorami szkół, którzy przedstawili najistotniejsze informacje dotyczące zarządzanych przez siebie jednostek. Rozmawiano o sukcesach dydaktycznych i sportowych, działaniach umożliwiających uczniom rozwijanie zainteresowań, poznawanie tradycji i historii małej ojczyzny, a także o upowszechnianiu idei wolontariatu i tworzeniu pozytywnego klimatu dla rozwoju harcerstwa.

Podczas objazdu kolejnych placówek prowadzonych przez Gminę Kozłowo (Szkoła Podstawowa w Rogóżu, Szkoła Podstawowa w Szkotowie, Szkoła Podstawowa w Zaborowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie) pan Kurator obejrzał bazę i wyposażenie, miał możliwość poznania pracy nauczycieli (na lekcji historii, wychowania fizycznego, zajęciach szachowych i zajęciach robotyki), a także pasji i talentów dzieci oraz młodzieży (występy wokalne, koncert pieśni patriotycznej).

Zakończenie wizyty stanowiło spotkanie z nauczycielami i dyrektorami szkół i placówek oraz rodzicami uczniów. Kurator oświaty podziękował zebranym za efektywne wdrażanie reformy edukacji, uczenie młodych ludzi postaw prospołecznych oraz krzewienie patriotyzmu i więzi z regionem. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie współpracy domu rodzinnego i pedagogów w wychowaniu młodego pokolenia. Wyraził opinię, że szkoły na terenie Gminy Kozłowo są zadbane i przygotowane do realizacji swoich podstawowych zadań. Zapewnił także o stałym wsparciu i gotowości organu nadzoru pedagogicznego do współpracy z samorządem lokalnym w podejmowaniu działań na rzecz doskonalenia stanu oświaty.

Ułatwienia dostępu