21 marca 2018

Kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole

Zmiany w kształceniu zawodowym a oczekiwania rynku pracy, współpraca szkół z pracodawcami oraz doradztwo zawodowe w szkole – to główne tematy konferencji zorganizowanej 20 marca br. przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.

W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele kształcenia zawodowego, kierownicy szkolenia praktycznego, doradcy zawodowi, pracodawcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu wprowadzającym skoncentrował się na znaczeniu współpracy szkół i pracodawców. Podkreślił, że warunkiem przywrócenia zainteresowania uczniów szkołami branżowymi jest nie tylko ciekawa oferta kształcenia, ale również współpraca szkół branżowych z pracodawcami. Dzisiejsza konferencja – mówił kurator – jest okazją do pokazania, w jakim kierunku szkoły powinny podążać, aby skorelować swoje działania z potrzebami rynku pracy. Chcemy również zaprezentować przykłady dobrych praktyk w zakresie klas patronackich. Taka forma współpracy to gwarancja rozwoju szkół, szansa na zdobywanie zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, a tym samym obopólne korzyści: dla pracodawcy – możliwość przygotowania pod własne potrzeby przyszłych pracowników, dla uczniów – możliwość zatrudnienia.

Podczas konferencji dużo uwagi poświęcono także doradztwu zawodowemu, wskazując na jego znaczenie w kontekście wyborów ścieżki kształcenia przez uczniów.

W celu wsparcia szkół w realizacji zadań, jakie stawia przed nimi szkolnictwo zawodowe, kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki powołał na wzór Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej, wojewódzką radę. W jej skład weszli dyrektorzy szkół zawodowych reprezentujący różne branże. Rada ma być organem doradczo-opiniującym w sprawach kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim.

Współorganizatorem konferencji była Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Ułatwienia dostępu