30 kwietnia 2018

Seminarium branżowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

W seminarium udział wzięli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyna, dyrektorzy szkół zawodowych, doradcy zawodowi oraz pracodawcy współpracujący ze szkołami zawodowymi. Tematem spotkania było przybliżenie zmian, które weszły już w życie i które będą się dokonywały w najbliższej przyszłości.

Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki zwrócił uwagę na jeden z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej – rozwój szkolnictwa zawodowego oraz powiedział, że przy rozwoju gospodarczym państwa konieczne jest przygotowywanie młodych kadr dla przedsiębiorstw, które oczekują, że młodzi ludzie będą dobrze przygotowywani do obowiązków pracowniczych. Kurator podkreślił, że na wszystkich uczestnikach procesu kształcenia ciąży odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju. Pomocna uczniom przy wyborze kierunku kształcenia jest platforma dostępna na stronie Kuratorium Oświaty „Laboratorium – mój profil”. Dodał, że popiera odpowiedzialny wybór szkół przez uczniów i ich rodziców.

W dalszej części spotkania pracodawcy wymieniali swoje uwagi i wskazywali na problemy, na które natrafiają podczas praktyk zawodowych uczniów w swoich zakładach pracy. Zwracali uwagę na konieczność przystępowania uczniów do egzaminów zawodowych, jak również na potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli w formie obowiązkowych staży dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Ułatwienia dostępu