4 września 2018

„Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa”

 

Pod takim hasłem przewodnim odbyła się konferencja prasowa Marka Krzysztofa Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Kurator poinformował, że w poniedziałek, 3 września br. w województwie warmińsko-mazurskim ponad 228 tysięcy uczniów z blisko 2 tys. szkół i placówek oświatowych rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 112 tysięcy uczniów, w tym ponad 13 tys. w I klasie. W szkołach ponadgimnazjalnych – ok. 42 tys. uczniów.

W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ponad 8 tys. słuchaczy, a ok. 6 tys. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych. 3 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla blisko 46 tys. dzieci w wieku 3-6 lat z blisko 450 przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w województwie warmińsko-mazurskim będzie miała miejsce 3 września br. w Zespole Szkół w Jezioranach.

 

„Rekord dla Niepodległej”

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej zaproponowało 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 ogólnonarodową formę uczczenia 100-lecia niepodległości. Zamysłem inicjatorów jest, aby w tym dniu we wszystkich szkołach w Polsce i poza granicami w uroczysty sposób wybrzmiał czterozwrotkowy Mazurek Dąbrowskiego.

 

„Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa”

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podjęte w ramach projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność. Wolność. Niepodległość” na lata 2018-2020. Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” zakłada wsparcie finansowe szkół i placówek, w tym także szkół polonijnych w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej oraz obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Kurator przekazał dane liczbowe dotyczące wsparcia finansowego udzielonego samorządom na rozbudowę infrastruktury szkolnej (dotacje celowe z rezerwy budżetowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i z budżetu państwa):

  1. Budowa nowego obiektu w Bartągu w ramach struktury Szkoły Podstawowej w Rusi (gmina Stawiguda, pow. olsztyński) – wsparcie z budżetu państwa – 1 mln. zł.
  2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dywitach oraz budowa obserwatorium astronomicznego (gm. Dywity, pow. olsztyński) – wsparcie z budżetu państwa – 1 mln. zł.
  3. Modernizacja bazy dydaktyczno-sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu (pow. piski) – wsparcie z budżetu państwa 663 tys. zł.
  4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie (gm. Olsztyn) – wsparcie z budżetu państwa 1,6 tys. zł.
  5. Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie oraz Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach (gm. Rybno, pow. ) – wsparcie z budżetu państwa 69 tys. zł.

Szkoły i placówki otrzymały także wsparcie w ramach  programów rządowych dotyczących m.in.:  rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 ,,Aktywna Tablica”, „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa”, ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Bezpieczna +”, rządowego programu Wyprawka Szkolna. Kurator przedstawił kalendarz roku szkolnego oraz terminy egzaminów. Od 15 do 17 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Uczeń obowiązkowo przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu przystąpi ok. 14 tys. uczniów szkół podstawowych, ok. 13 tys. gimnazjalistów oraz ok. 1 tys. osób do egzaminu maturalnego.

Szkolnictwo zawodowe

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przedstawił informacje o pracy niedawno powołanej Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Rada jest organem doradczym w obszarze szkolnictwa zawodowego. W roku szkolnym 2017/2018 odbyło się w województwie 7 seminariów branżowych (z udziałem pracodawców). W województwie działa stała sieć powiatowych koordynatorów ds. doradztwa zawodowego. To organ wspierający doradców zawodowych w szkołach. Zrealizowane zostały dwie edycje Programu Wspomagania Ucznia w Wyborze Zawodu „Laboratorium Mój profil. W roku szkolnym 2017/2018 w programie uczestniczyło 46 szkół i 32 przedsiębiorców. Odbyło się 117 wycieczek  zawodoznawczych.

W celu wspierania dyrektorów szkół w naszym województwie w następujących obszarach uruchomiono dodatkowe infolinie dotyczące:

 

Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty omówił wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie II, V i VIII szkoły podstawowej. Zrealizowany zostanie cykl konferencji i warsztatów dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół, dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach grantów. Minister Edukacji Narodowej dopuścił do użytku szkolnego 343 podręczniki uwzględniające nową podstawę programową kształcenia ogólnego, realizowaną w szkole podstawowej począwszy od nowego roku szkolnego (w tym 151 podręczników dla klas II, V i VIII szkoły podstawowej). Wicekurator poinformował, że województwie warmińsko-mazurskim zatrudnionych jest ok. 30 tys. nauczycieli (60% nauczyciele dyplomowani).

  • Podwyżki dla nauczycieli
  1. W 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, zagwarantowano waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o ok. 1,2 mld zł. Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35%.
  2. Od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o kolejne 5%. W ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli zostaną podniesione o ok. 15,8%. Całość tej podwyżki wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r., czyli za niespełna rok i 9 miesięcy.
  • Od 1 września 2020 r. będzie nowy dodatek dla nauczycieli za wyróżniającą pracę. Docelowo od września 2022 r. wyniesie on ok. 500 zł. Grupą uprawnioną do otrzymania dodatku będą nauczyciele dyplomowani legitymujący się najwyższą oceną pracy (oceną wyróżniającą).

1 października 2018 r. ogłoszony został Ogólnopolskim Dniem Tornistra. W całym kraju będziemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień
i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego
ich noszenia.

 

 

 

 

Ułatwienia dostępu