13 grudnia 2018

Konferencja „Profilaktyka zachowań problemowych młodzieży”

„Profilaktyka zachowań problemowych młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju – HIV/AIDS oraz uzależnienia”

W poniedziałek 10 grudnia br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Profilaktyka zachowań problemowych młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju – HIV/AIDS oraz uzależnienia”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przy współudziale Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych, Szkolni Koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie z województwa warmińsko-mazurskiego.

Działanie to wpisuje się w realizację Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którym kieruje minister właściwy do spraw zdrowia, a koordynatorem jest Krajowe Centrum do spraw AIDS. Podmiotami obowiązanymi do realizacji Programu są ministrowie właściwi ze względu na cele Programu, terenowe organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki.

Zebranych uczestników powitał Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty oraz Janusz Dzisko – Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W dalszej części spotkania informację nt. zachowań ryzykownych współczesnej młodzieży przedstawiła prof. PWSZ dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba. Następnie wykład „Opieka nad chorym zakażonym wirusem hiv” wygłosił dr n. med. Piotr Kocbach, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych UWM. Elżbieta Michalak, pracownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zaprezentowała temat „HIV i AIDS – aktualne zagadnienia z epidemiologii i profilaktyki”, a Barbara Dolińska, pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przedstawiła informację na temat pracy punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w kierunku HIV.

Na zakończenie Joanna Sokół, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie zaprezentowała przykłady dobrych praktyk realizowane w szkole w ramach działań dydaktyczno-wychowawczych dotyczące profilaktyki zachowań problemowych młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju.

Ułatwienia dostępu