18 grudnia 2018

Spotkanie z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

11 grudnia 2018 r. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski spotkał się z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem spotkania było omówienie planowanych zmian wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Celem nowelizacji jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, w tym odbudowa doradztwa metodycznego. W projekcie rozporządzenia określono zadania doradcy metodycznego oraz warunki i tryb powierzania nauczycielowi tych zadań. Kurator oświaty w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia przygotuje na każdy rok szkolny plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa biorąc pod uwagę: liczbę nauczycieli poszczególnych specjalności w województwie, potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego oraz konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego na terenie województwa.

Zmiana organizacji doradztwa metodycznego wymaga zmiany sposobu jego finansowania, dlatego
od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać rozwiązanie gwarantujące wyodrębnienie w budżetach wojewodów środków na finansowanie wsparcia organizacji doradztwa metodycznego.

Podczas spotkania rozmawiano także o pracy nauczycieli, która wiąże się z potrzebą ciągłego doskonalenia i zdobywania kompetencji oraz o odbudowie doradztwa metodycznego w naszym województwie.

Ułatwienia dostępu