21 grudnia 2018

Seminarium branżowe w Iławie                                                            

12 grudnia 2018 r. w Iławie odbyło się Seminarium branżowe pn. „Rozwój kariery zawodowej uczniów powiatu iławskiego we współpracy z pracodawcami”. Organizatorzy seminarium, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku, na spotkanie w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica zaprosili przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, lokalnych przedsiębiorców, dyrektorów szkół i nauczycieli.

 

Doc. dr hab. Andrzej Gałkowski, dziekan Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Iławie przedstawił współpracę uczelni wyższych ze szkołami, dzięki której wprowadzono zmiany w sposobie kształcenia pedagogów, m.in. zwiększając liczbę zajęć praktycznych.

 

Koordynator do spraw kształcenia zawodowego w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Grażyna Dywańska zapoznała uczestników seminarium ze zmianami w szkolnictwie branżowym. Wskazała na wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczną prognozę zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym oraz w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.

 

Założenia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil” przedstawiła Renata Iłeczko, koordynator programu. Głównym celem działań jest wsparcie uczniów klas siódmych i ósmych oraz trzecich gimnazjalnych w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej, a także promocja szkolnictwa branżowego i lokalnej przedsiębiorczości.

 

Współpracę Cechu Rzemiosł ze Szkołami Branżowymi zaprezentował Mirosław Mazur – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Iławie, który wskazał korzyści wynikające z tej współpracy zarówno dla uczniów, szkół jak i przyszłych pracodawców. Odniósł się także do  przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

Marcin Kopera, kierownik zespołu do spraw pracowniczych w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, przedstawił koncepcję klas patronackich. Współpraca pomiędzy szkołami
a przedsiębiorstwami przynosi korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w realizację umowy o klasach patronackich: uczniom, szkołom i przedsiębiorstwom. Z perspektywy ucznia najważniejszą korzyścią jest możliwość nabycia praktycznych umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy (np. zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem/technologiami niedostępnymi w szkole), a także zdobycie wiedzy na temat preferencji pracodawców co do wymaganych kwalifikacji i umiejętności „miękkich”.

 

Jak ważne jest wyposażenie absolwentów szkół w kompetencje informatyczne w pracy zawodowej mówił Stanisław Niedzielski – koordynator do spraw systemów zarządzania jakością w Mazurskie Meble Szynaka. Kompetencje informatyczne są kluczowe dla udziału w społeczeństwie i gospodarce dnia dzisiejszego, pomagają w opanowaniu innych kompetencji kluczowych, np. porozumiewania się. Praca, dostosowanie do potrzeb rynku pracy, edukacja, udział i włączenie w społeczeństwo, wszystkie te i wiele innych obszarów naszego społeczeństwa ulegają postępującej cyfryzacji.

 

Elżbieta Gościńska, dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku, przedstawiła dobre praktyki w kształceniu zawodowym, akcentując współpracę szkoły z pracodawcami, dzięki której zmodernizowano metody i treści kształcenia w zawodach: technik przemysłu mody oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Dzięki projektowi „Kształcenie zawodowe w 3D” – realizowanemu przez powiat iławski ze środków unijnych – zarówno szkoła, jak i Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie wzbogacą się w dodatkowe specjalistyczne pracownie i nowoczesny sprzęt. Podkreśliła, że realizacja projektu wpłynie na wyszkolenie kadry zasilającej rynek i uatrakcyjnienie przebiegu procesu edukacji oraz sprzyjać będzie intensyfikacji współpracy z pracodawcami. Wskazała na współpracę szkoły z Firmą Szkoleniowo-Usługową Mieczysława Czajkowskiego

w Smolnikach oraz objęcie szkoły projektem „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

 

W podsumowaniu podkreślono konieczność dostosowywania przez szkoły kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zaakcentowano rolę współpracy szkół z pracodawcami, która zapewni – zgodnie z tematem seminarium – rozwój kariery zawodowej uczniów.

 

 

Ułatwienia dostępu