17 grudnia 2018

II Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy W-MKO w r. szk. 2018/19

6 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie odbyło się drugie spotkanie Rady Dyrektorów Szkól Zawodowych  przy W-MKO. Członków Rady powitała– Małgorzata Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Spotkanie otworzył – Wojciech Cybulski, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę kampanii informacyjnej dotyczącej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

To dzięki wsparciu ze strony dyrektorów szkół uda się dotrzeć z właściwą informacją do wszystkich absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców, a tym samym ułatwić młodym ludziom wybór dalszej ścieżki kształcenia – mówił Kurator.

Podczas spotkania zatwierdzono plan pracy RD na obecny rok szkolny, opracowano regulamin wieloletniego projektu „I Wojewódzki Dzień Szkolnictwa Zawodowego na Warmii i Mazurach” oraz omówiono założenia konkursu dla szkół zawodowych „Kreatywna i innowacyjna szkoła”. Dyskutowano nad opracowaniem arkuszy organizacji szkół na kolejny rok szkolny z uwzględnieniem zmian w ramowych planach nauczania.

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, Małgorzata Świech Twarowska podzieliła się przykładami dobrych praktyk w zakresie realizacji w szkole projektów oraz wskazała korzyści wynikające z uczestnictwa w nich uczniów i nauczycieli.

Wnioskami z Seminarium branżowego pn. „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym”, które odbyło się 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół w Pasłęku podzieliła się Elżbieta Wasiuk – dyrektor szkoły. Wskazała na znaczenie inicjowania i wspierania działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w środowisku pracodawców.

Ułatwienia dostępu