19 grudnia 2018

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej
lub branżowej szkoły I stopnia

 

Szanowni Państwo

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia

gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

 

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz koniecznością  podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia, informuję, że opracowany został wzór formularza  – wniosek  o umieszczenie zawodów w wykazie. Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy zatem dokonywać wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku do 31 stycznia 2019r.

Zgłoszenia przyjęte przed opublikowaniem komunikatu będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ocenia cele/założenia zawodów w zakresie  kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzonym przez  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

Wypełniony wg powyższego wzoru wniosek, należy składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al.Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn – pokój 382 piętro IIIa.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, email: mpiskorska@ko.olsztyn.pl,  tel. 89 52 32 413.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 oraz art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
  2. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Ułatwienia dostępu