16 maja 2019

Bezpieczeństwo w szkołach – zadania do realizacji

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązuję Państwa Dyrektorów w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do:

  1. przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
  2. zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej;
  3. przeprowadzenia z uczniami – w ramach zajęć z wychowawcą – rozmów na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
  4. wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Informuję również o możliwości skorzystania przez szkoły i placówki z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej bezpiecznaszkola.men.gov.pl – stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem przepisów i odpowiedzialności.

Wszystkie wyżej wymienione działania należy zrealizować w szkołach do 31 maja 2019 r.

Z wyrazami szacunku

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu