16 maja 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2019

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, powołany Zarządzeniem Nr 34/2019 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 kwietnia 2019 r., na posiedzeniach w dniach 13 i 14 maja 2019 r. dokonał oceny wniosków złożonych w ramach ww. programu.

Do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęły 92 wnioski organów prowadzących szkoły, obejmujące 181 szkół. Wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 2 517 984,00 zł. Przyznana kwota wsparcia finansowego dla 157 szkół podstawowych wynosi 2 182 184 zł.

W załączeniu lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe (wraz z przyznaną wysokością dotacji).

Umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących szkoły.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki nr 1:

– Lista szkół objętych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Organ prowadzący – gmina
– Lista szkół objętych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Organ prowadzący – powiat
– Lista szkół objętych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Organ prowadzący – stowarzyszenie, fundacja, osoba fizyczna

Kontakt:
Dariusz Człapiński, dczlapinski@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 533
Karina Gawrońska, kgawronska@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 383

Załączniki

Ułatwienia dostępu