20 września 2019

Wyjaśnienie dotyczące przypisywania uczniów do internetu

Internat jest tworzony przy danej szkole i jest częścią organizacyjną tej szkoły. W związku z powyższym, może on zostać wykazany w systemie informacji oświatowej (SIO) przez organ rejestrujący wyłącznie przy wypełnianiu danych szkoły, przy której zgodnie ze statutem funkcjonuje. Nie przewiduje się możliwości wykazania internatu w zespole szkół i placówek oświatowych.

Uczniowie szkoły korzystający z internatu, w której został on zorganizowany, są wykazywani na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module „uczniowie”. W takim przypadku przy uczniach należy wybrać opcję „korzystanie z internatu”. Do subwencji oświatowej brane są pod uwagę dane według stanu na 30 września danego roku.

Osoby niebędące uczniami szkoły, w której zorganizowano internat, a które korzystają z internatu, należy wykazać w module „dane o działalności internat/bursa”. Po wybraniu roku szkolnego, którego dotyczą dane, należy podać liczbę miejsc. Następnie, wskazując kategorię korzystających, należy podać średnioroczną liczbę osób za poprzedni rok szkolny, obliczoną według zasady: suma średnich stanów miesięcznych podzielona przez 10. Należy dodatkowo podać średnioroczną liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (obliczoną według powyższej zasady). Zakładka na rok szkolny 2019/2020 będzie aktywna w przyszłym roku szkolnym (dane wykazywane do 10 października 2020 r.). Do subwencji oświatowej brane są pod uwagę dane według stanu za poprzedni rok szkolny i należy je przekazać do SIO do 10 października danego roku.

W związku z powyższym, istnieje możliwość przypisania uczniów nie będących uczniami Państwa Zespołu Szkół do internatu, który znajduje się w strukturze Państwa szkoły. Uczniów tych należy wykazać w module „dane o działalności internat/bursa”.

Ponadto przypominam, że dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów do RSPO, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej, zobowiązane są przekazywać jednostki samorządu terytorialnego.

Ułatwienia dostępu