4 października 2019

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

Szanowni Państwo

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz koniecznością  podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia, informuję, że obowiązuje Państwa wzór formularza  – wniosek  o umieszczenie zawodów w tymże wykazie. Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy zatem dokonywać do 31 stycznia 2020 r. wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, indywidualnie ocenia cele/założenia zawodów w zakresie  kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Wypełniony wg powyższego wzoru wniosek, należy składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn – pokój 382 piętro IIIa.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, email: mpiskorska@ko.olsztyn.pl,  tel. 89 52 32 413.

 

Podstawa prawna:

  1. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Ułatwienia dostępu