9 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „Wychowanie Przedszkolne” za 2020 rok – Gminy i Powiaty

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Przypominamy o konieczności dokonania rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2020 roku na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania przedszkolnego”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania):

  1. Załącznik nr 1 – Rozliczenie dotacji – Wychowanie przedszkolne,
  2. Załącznik nr 2 – Aplikacja do rozliczenia dotacji za 2020 rok.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Proszę uczulić dyrektorów szkół i placówek by dane zawarte w Systemie Informacji Oświatowej były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym w momencie udostępnienia Państwu informacji niezbędnych do rozliczenia dotacji.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al.
M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Ewentualne pytania proszę kierować do:
Mateusz Marcinek, specjalista 89 52 32 559
Adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Ułatwienia dostępu